Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Υποβολή δήλωσης Τρίτου κατά το άρθρο 985 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

2. Επικαιροποίηση του κόστους εργασιών ανακαίνισης ακινήτου διαμερίσματος του κληροδοτήματος με την επωνυμία: Κληροδότημα Ιωάννη Θ. Τσιόλια».

3. Κληροδότημα Γεωργίου Καραγιάννη – Προμήθεια ειδών μνημόσυνου – Έγκριση πληρωμής τιμολογίου.

4. Προκήρυξη υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από το κληροδότημα με την επωνυμία: «Κληροδότημα Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Δημιουργία κειμένων, σεναρίων με ενσωμάτωσή τους στο λογισμικό του ανθρωπόμορφου ρομπότ και συνοδεία, χρήση και μεταφορά του ανθρωπόμορφου ρομπότ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βοΐου» και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

6. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021.

7. Ακύρωση σύμβασης λόγω, εκ παραδρομής, παράλειψης εφαρμογής του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016.

8. Αποδοχή της αρ. 5334/2021/17-03-2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Βοΐου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση δρόμων στον οικισμό Σιάτιστας Δήμου Βοΐου» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 και την 1η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό

έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

11. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών στο Βουκουρέστι.

12. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

13. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael