Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Αγά­πη προς τον φύ­λα­κα άγ­γε­λο μας είναι να τον ευ­χα­ρι­στού­με κά­θε βρά­δυ

Νοέμβριος 2022 - Ἕνα κάθε μήνα.

Ὁ μή­νας Νο­έμ­βριος εἶ­ναι ὁ μή­νας πού γι­ορ­τά­ζου­με καί τι­μοῦ­με τούς ἀγ­γέ­λους τοῦ Θε­οῦ. Αὐ­τούς πού τη­ροῦν καί με­τα­φέ­ρουν τό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἄγ­γε­λοι εἶ­ναι δη­μι­ουρ­γή­μα­τα τοῦ Θε­οῦ πρίν ἀ­πό τή δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ ὑ­λι­κοῦ κό­σμου καί τοῦ ἀν­θρώ­που. Εἶ­ναι ὑ­πάρ­ξεις λο­γι­κές, ἀ­ό­ρα­τες, πνεύ­μα­τα κα­θα­ρά καί λε­πτό­τα­τα, ἀ­νά­λα­φροι καί εὐ­κί­νη­τοι. Εἶ­ναι ἀ­να­ρίθ­μη­τοι. Ὑ­πάρ­χει με­τα­ξύ τους ἱ­ε­ραρ­χί­α καί δι­α­βάθ­μι­ση καί ἀ­πο­τε­λοῦν ἐν­νέ­α τάγ­μα­τα.

Ἔρ­γο τους εἶ­ναι ἡ δια­ρκής δο­ξο­λο­γί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Τρι­α­δι­κοῦ Θε­οῦ. Καί αὐ­τό εἶ­ναι συ­νέ­πεια τοῦ ὅ­τι ζοῦν κον­τά στόν Θε­ό, βλέ­πουν τίς ἄ­πει­ρες τε­λει­ό­τη­τές Του καί τό γε­μᾶ­το ἀ­γά­πη ἔρ­γο Του, καί στή συ­νέ­χεια ξε­σποῦν σ᾿ αὐ­τή τήν ἀ­έ­να­η δο­ξο­λο­γί­α. Ἐ­πί­σης ἔρ­γο τους εἶ­ναι καί ἡ συμ­πα­ρά­στα­ση καί ἡ βο­ή­θεια τῶν ἀν­θρώ­πων σέ ὅ,τι ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη.

Ὁ κά­θε ὀρ­θό­δο­ξος χρι­στια­νός ἔ­χει δι­κό του φύ­λα­κα ἄγ­γε­λο, τόν ὁποῖ­ο δί­νει ὁ Θε­ός διά τοῦ Ἱ­ε­ρέ­α κατά τή βά­πτι­σή του.

Ὁ ἄγ­γε­λος κον­τά μας χαί­ρε­ται ἤ λυ­πᾶ­ται, ἀ­νά­λο­γα μέ τή ζω­ή μας. Ὅ­ταν ζοῦ­με σύμ­φω­να μέ τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ, χαί­ρε­ται καί μᾶς βο­η­θᾶ πολύ. Ὅ­ταν ἁ­μαρ­τά­νου­με, λυ­πᾶ­ται καί προ­σπα­θεῖ νά μᾶς ἀ­πο­τρέ­ψει ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α. Καί αὐ­τό, για­τί; ἐ­πει­δή μᾶς ἀ­γα­πά­ει.

Πό­σες φο­ρές δέν γλι­τώ­σα­με ἀ­πό ποι­κί­λους κιν­δύ­νους;

Πό­σες φο­ρές δέν στα­μα­τή­σα­με λί­γο πρίν τή δι­ά­πρα­ξη κά­ποι­ας ἁ­μαρ­τί­ας;

Πό­σες φο­ρές δέν ξε­κι­νή­σα­με νά κά­νου­με κά­τι κα­λό, νά δου­λέ­ψου­με τίς ἀ­ρε­τές;

Δί­πλα μας ἦ­ταν ὁ φύ­λα­κας ἄγ­γε­λος, πού μᾶς συμ­πα­ρα­στε­κό­ταν κά­θε φο­ρά.

Μι­κρή ἐκ­δή­λω­ση ἀ­γά­πης πρός τόν φύ­λα­κα ἄγ­γε­λό μας εἶ­ναι νά τόν εὐ­χα­ρι­στοῦ­με κά­θε βρά­δυ στήν προ­σευ­χή μας. Καί νά τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με νά συ­νε­χί­σει νά μᾶς βο­η­θᾶ σέ ὅ­λη μας τή ζω­ή, ὡς τήν ὥ­ρα πού θά πα­ρα­λά­βει τήν ψυ­χή μας νά τήν πά­ει κον­τά στόν Θε­ό.

Μέ κά­θε εὐ­χή καί εὐ­λο­γί­α

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

----------------  

Το κήρυγμα του πατρός Βασιλείου για τους Άγιους Αρχαγγέλους, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου Σιάτιστας.Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael