Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, η οποία, σύμφωνα το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899) και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση της αριθμ. 15/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βοΐου με θέμα: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021».

2. Έγκριση της αριθμ. 16/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βοΐου με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας-ΟΠΔ) οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018».

3. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.

4. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

5. Εξέταση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου του κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Αθηνάς Γκιζιώτη» για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του

6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης

7. Ορισμός δικηγόρου για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας στον Δήμο Βοΐου

8. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ κατά το άρθρο 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

9. Συμβιβαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς.

10. Κατάργηση δικαστικής διαφοράς.

11. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών τμημάτων 1,2 και 3 του Δημοτικού Δάσους Αξιόκαστρου του Δήμου Βοΐου.

12. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

13. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη δράση "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων Δήμου Βοϊου" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (Πρόσκληση ΑΤ04).

14. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 95063).

15. Αποδοχή της αρ. 1400/09-04-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

16. Αποδοχή της αρ. 1398/09-04-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

17. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

18. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

19. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου.

20. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου.

21. Ορισμός μέλους για την σύσταση της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή φρεατίου όμβριων υδάτων και επισκευή δρόμου στην Αχλαδιά».

22. Ορισμός μέλους για την σύσταση της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές Μπούνος, Αη-Γιάννης, Δούκα, Αγίου Γεωργίου καις στην κεντρική οδό Σιάτιστας Δήμου Βοΐου».

23. Ορισμός μέλους για την σύσταση της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης»

24. Ορισμός μέλους για την σύσταση της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου»

25. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

26. Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΩΝΗΣ»

27. Χορήγηση ή μη παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 3,5TON».

28. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

29. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (12κ.μ. και 6κ.μ.) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

30. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

31. Επιστροφή εσόδων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στον Δήμο Βοΐου από πωλήσεις Ανακυκλώσιμων Υλικών για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

32. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2021.

33. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2021.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 13:45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια