Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Η Σιάτιστα στον πόλεμο του 1940

Φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο της κ.Αντιγόνης Παπά (ιδιοκτητών του Αρχοντικού Βοϊδομάτη) 
 Σιατιστινοί που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1940
    Πηγη φωτογραφίας εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Γράβας Παναγιώτης του Παναγιώτη. Δεκανέας του 53ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1908. Σκοτώθηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.(Δεύτερος στην φωτογραφία από αριστερά, με τα γυαλιά)

    Κάβουρας Χρήστος του Δημητρίου. Στρατιώτης του 51ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1914. Εξαφανίστηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

    Μέμμος Κων/νος του Μάρκου. Στρατιώτης του 53ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1918. Σκοτώθηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

    Σκούφης Γεώργιος του Αθανασίου. Στρατιώτης του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1914. Πέθανε στο Σ3 Πεδινό χειρουργείο στις 8/1/1941.

    Τζήρκας Ιωάννης του Βασιλείου. Στρατιώτης του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1914. Σκοτώθηκε στο Γκούρι Τοπίτ ( Κάμιας ) στις 6-4-1941.

    Χάτσιος Ευθύμιος του Δημητρίου. Δεκανέας του 27ου Σ.Π. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος  1915. Εξαφανίστηκε στο μνήμα Γραίας ( Κάμιας ) στις 20-3-1941.

( Από το αρχείο του συνεργάτη του siatistanews.gr κ. Γεωργίου Μπόντα)


Το έγγραφο του διοικητή του 53ου Συντάγματος Πεζικού προς τον πρόεδρο της Κοινότητος Σιατίστης με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 1941
53ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΟΣ                                       

Τον Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Αισθάνομαι την υποχρέωσιν, ως Διοικητής του 53ου Συντάγματος Πεζικού να φέρω εις γνώσιν υμών τον ηρωισμόν και την αυτοθυσίαν, ην επεδείξαντο από της κηρύξεως του πολέμου μέχρι σήμερον οι έφεδροι της Κοινότητος υμών και λοιπών Κοινοτήτων Επαρχίας Βοΐου εξ ων συνεκροτήθη το 53ον Σύνταγμα Πεζικού.

Aπαντες οι έφεδροι την διαταγήν της κηρύξεως του πολέμου κατά του επιβουλευθέντος την Ελευθερίαν της Πατρίδος εχθρού υπεδέχθησαν μετ' ενθουσισμού και ικανοποιήσεως υποσχεθέντες εις τον υποφαινόμενον ότι θα εκπληρώσωσι  μέχρι κεραίας τας υποχρεώσεις των ως στρατιωτών δια την διατήρησιν της Τιμής και της Εελευθερίας της Πατρίδος.

Και την υπόσχεσίν των αυτήν ετήρησαν διότι:

Την αυγήν της 14ης Νοεμβρίου 1940 εξορμήσαντες εκ της γραμμής των συνόρων  επολέμησαν με άφθαστον ηρωισμόν  και καρτερίαν υπό τα φονικά πυρά του εχθρού  και  υπό τον συνεχή βόμβον των υπέρ τας κεφαλάς των διαρκώς  ιπταμένων βομβαρδιστικών εχθρικών αεροπλάνων και διέρρηξαν αυτοί πρώτοι την αμυντικήν τοποθεσίαν της Μοράβα, ήτις υπερήσπιζε την πόλιν της Κορυτσάς, συλλαβόντες πολλούς αιχμαλώτους και κυριεύσαντες πυροβόλα και παντοίον άλλο πολεμικόν υλικόν.

Και συνεχίζοντες τας αιματηράς προσπαθείας των καταλαμβάνουν εξ εφόδου δια της λόγχης τα αλλεπάλληλα απόκρημνα και πλήρη ελλοχευουσών αντιστάσεων υψώματα και χαράδρας, δια να επιτύχουν τελικώς την άνοδον των επί των υψηλότερων κορυφών της Μοράβα και να τοις προσφερθή ως ανταμοιβή του ηρωισμού των το θέαμα της Ελληνικής Κορυτσάς.

Δύοντος του ηλίου την 22αν Νοεμβρίου το Σύνταγμα λαμβάνει  την διαταγήν να καταλάβει  την Κορυτσάν και ούτω τας πρώτας εσπερινάς ώρας οι έφεδροι της Σιατίστης και λοιπών  Κοινοτήτων της Επαρχίας Βοΐου, πρώτοι εξ όλων των εφέδρων της Ελλάδος παρελαύνουν εις πυκνήν φάλαγγα δια της Κεντρικής οδού της Κορυτσάς δια μέσου του πυκνού και ενθουσιώντος πλήθους των απελευθερωθέντων αδελφών της πόλεως.

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι υπερήφανος, διότι εις εμέ έλαχεν η τιμή να διοικώ το 53ον Σύνταγμα Πεζικού, το συγκροτηθέν εκ των γενναίων  εφέδρων  της Κοινότητός Σας και λοιπών Κοινοτήτων Επαρχίας Βοΐου και παρακαλώ όπως εκφράσητε την υπερηφάνειάν  μου ταύτην εις άπαντας τους κατοίκους της Κοινότητος υμών.

Τ.Τ. 520 τη 8η Ιανουαρίου 1941

Ο Διοικητής του Συντάγματος

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ

ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Το 53ο Σύντάγμα Πεζικού,   διά του Αντ /ρχη Θεοδωράκη Δημητρίου, έστειλε  στον  τότε  Γυμνασιάρχη  του  ιστορικού  Τραμπαντζείου  Γυμνασίου  της  Σιάτιστας σχετικά με το θάνατο του Σιατιστινού φιλόλογου καθηγητή Γράβα  Παναγιώτη  το  παρακάτω  έγγραφο,  που  φέρει  ημερομηνία  20  Δεκεμβρίου  1940:  ''Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 972 /8- 12-1940 εγγράφου υμών, έχομεν την τιμήν  να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο Καθηγητής του υφ' υμάς Γυμνασίου Δεκανεύς Γράβας  Παναγιώτης  έπεσεν  ηρωικώς  μαχόμενος  υπέρ  ακεραιότητος  φιλτάτης  ΠΑΤΡΙΔΟΣ την  17ην παρελθόντος επί του  υψώματος  1878  ΜΟΡΑΒΑ του  επωνομασθεντος  ύψωμα Χειροβομβίδων.
Η οικογένεια αυτού ως και η ιδιαιτέρα του Πατρίς ,  εύανδρος ΣΙΑΤΙΣΤ Α,  παρά  τον  πόνον  ον  συμμεριζόμεθα  και  ημείς  οι  φίλοι  του,  δύνανται  να  είναι  υπε ρήφανοι, διότι μεταξύ των πρώτων, οίτινες διά του τιμίου αίματός των  επότισαν  διά  πολλοστήν  ήδη  φοράν  το  πολύφυλλον  της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΔΕΝΔΡΟΝ συγκαταλέγεται και το προσφιλές αυτών τέκνον.  Τιμή  επίσης  ανήκει  και  εις  το  Γυμνάσιον  υμών  εις  ό  ο  ηρωικός  νεκρός  προσέφερε  τας  υπηρεσίας  του,  προετοιμάζων  ψυχικώς  την  μαθητιώσαν  ελληνικήν νεότητα διά τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑΣ" .  Τ.Τ. 520 τη 20 Δεκεμβρίου 1940

Το 53ο Σύνταγμα Πεζικού και η Σιάτιστα(κλίκ εδώ)
Φωτογραφία του πρωτοτύπου εγγράφου του  53ου Συντάγματος Πεζικού προς τον  Γυµνασιάρχη του ιστορικού Τραµπαντζείου Γυµνασίου της Σιάτιστας  με ημερομηνία 20/12/1940 ( από το αρχείο του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας)
   ΠΗΓH: siatistanews.gr
 
 
 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael