Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

2 θέσεις εργασίας για 4 μήνες για την βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου
ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου
και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου
» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κοζάνης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής:
Α) Καθημερινή επίβλεψη εργασιών εκσκαφής, χειρωνακτικών ή μηχανικών, χωματουργικών
εργασιών, διαμορφώσεων, επιχωματώσεων κ.ά.
Β) Διενέργεια σωστικής ανασκαφής, όπου απαιτηθεί.
Γ) Συντήρηση, φωτογράφηση και σχεδίαση ακίνητων και κινητών ευρημάτων
Δ) Αρχαιολογική τεκμηρίωση, δηλαδή καταγραφή, ηλεκτρονική και συμβατική, τακτοποίηση,
αποθήκευση, μελέτη, προβολή και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού από την
παρακολούθηση του έργου και τις πιθανές σωστικές ανασκαφές που θα διενεργηθούν.
Ε) Εφόσον απαιτηθούν: τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση και αεροφωτογράφιση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efakoz@culture.gr, (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF
), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή
Κοζάνης, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων
της Υπηρεσίας από 11-11-2023 έως 20-11-2023.


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael