Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

2. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού κοινωνικού παντοπωλείου (α΄ εξάμηνο 2023).

3. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την παγία προκαταβολή έτους 2023.

4. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ).

5. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ).

6. Αποδοχή ή μη πρότασης ρύθμισης οφειλής από το Κληροδότημα με την επωνυμία: «Κληροδότημα Ιωάννη Θ. Τσιόλια».

7. Επικαιροποίηση απόφασης εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού ακινήτου, ως προς την εναρμόνιση των ορίων του σύμφωνα με αυτά που καθορίστηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

8. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση πίστωσης.

9. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο φορτηγών οχημάτων με ανατροπή μικτού ολικού φορτίου 6 tn και 2,5 tn αντίστοιχα για τις ανάγκες καθαριότητας και των συνεργείων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

10. Έγκριση του πρακτικού 6 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βοΐου».

11. Εφαρμογή της μελέτης προσβασιμότητας σε κοινόχρηστο χώρο κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας».

12. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο:

έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ) - Κατακύρωση της σύμβασης.

13. Έγκριση του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200997) - Κατακύρωση της σύμβασης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael