Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Χωρίς τον Θεό δεν θα μπο­ρέ­σου­με να στα­θού­με όρ­θιοι στις επερ­χόμε­νες δει­νές κα­τα­στά­σεις

Σεπτέμβριος 2023 - Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀ­γα­πη­τοί μου Ἐ­νο­ρί­τες,

Ὡς Χρι­στια­νοί πού εἴ­μα­στε, ἔ­χου­με με­γά­λη τήν εὐ­λο­γί­α νά λε­γό­μα­στε τέ­κνα Θε­οῦ καί ἀ­δελ­φοί τοῦ Χρι­στοῦ καί συμ­πο­λί­τες τῶν Ἁ­γί­ων. Ἔ­χου­με τό προ­νό­μιο νά μι­λᾶ­με στόν Θε­ό, ὀ­νο­μά­ζον­τας αὐ­τόν Πα­τέ­ρα. Ἔ­χου­με τό δι­καί­ω­μα νά κλη­ρο­νο­μοῦ­με τόν Θε­ό, τή Βα­σι­λεί­α του!

Γιά νά γί­νουν ὅ­μως αὐ­τά πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δέν ἀρ­κεῖ νά τι­τλο­φο­ρού­μα­στε Χρι­στια­νοί, ἀλ­λά νά γί­νου­με ὅ­μοι­οι μέ τόν Θε­ό. Θά τόν ὁ­μοι­ά­σου­με, ὅ­ταν προ­η­γου­μέ­νως Τόν ἀ­γα­πή­σου­με. Καί θά Τόν ἀ­γα­πή­σου­με ὑ­περ­βο­λι­κά, ὅ­ταν Τόν γνω­ρί­σου­με.

Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας μέ ποι­κί­λους τρό­πους προ­σπα­θεῖ νά κά­νει γνω­στό τόν Θε­ό στούς ἀν­θρώ­πους. Ὁ πρῶ­τος καί βα­σι­κός εἶ­ναι διά τῆς με­λέ­της τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, Πα­λαι­ᾶς καί Και­νῆς Δι­α­θή­κης, διά τῆς με­λέ­της τῶν βί­ων τῶν Ἁ­γί­ων καί διά τῆς ἀ­κρο­ά­σε­ως τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ ἀ­πό τούς Ἱ­ε­ρεῖς καί Ἐ­πι­σκό­πους. Ἕ­νας δεύ­τε­ρος τρό­πος εἶ­ναι διά τῆς ζω­γρα­φι­κῆς ἀ­πει­κο­νί­σε­ως τῶν πρά­ξε­ων καί τῶν ἐ­νερ­γει­ῶν τοῦ Θε­οῦ, καί τῶν ἁ­γί­ων προ­σώ­πων. Ἄλ­λος τρό­πος εἶ­ναι διά τῆς ποι­η­τι­κῆς καί μου­σι­κῆς ἐκ­φρά­σε­ως τῶν Θεί­ων γε­γο­νό­των, καί διά τῶν μαρ­τυ­ρί­ων ἤ τῶν ἀ­σκη­τι­κῶν ἀ­γώ­νων τῶν ἁ­γί­ων ἀν­θρώ­πων. Ἀ­κό­μη, γνω­ρί­ζει τόν Θε­ό στούς ἀν­θρώ­πους διά τῶν ἁ­γί­ων Μυ­στη­ρί­ων, διά τῶν ποι­κί­λων ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν (Ὄρ­θρων, Ἑ­σπε­ρι­νῶν, Πα­ρα­κλη­τι­κῶν Κα­νό­νων, Χαι­ρε­τι­σμῶν, Λι­τα­νει­ῶν, Ἀ­γρυ­πνι­ῶν κ.λ.π.), διά τῶν πε­ρι­ό­δων τῶν νη­στει­ῶν καί τῶν προ­σω­πι­κῶν προ­σευ­χῶν τοῦ κα­θε­νός.

Ὅ­ταν ὁ πι­στός ζεῖ μέ­σα σ’ αὐ­τό τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον, βλέ­πει τόν Θε­ό, Τόν ἀ­κού­ει, Τόν αἰ­σθά­νε­ται, Τόν μυ­ρί­ζει, Τόν πιά­νει, Τόν τρώ­ει. Τόν γνω­ρί­ζει. Τόν ἀ­γα­πᾶ. Ἐκ­πλήσ­σε­ται. Τόν ἀ­γα­πᾶ πε­ρισ­σό­τε­ρο. Προ­σπα­θεῖ νά Τόν ὁ­μοιά­σει.

Ἄν κά­ποι­ος θέ­λει νά βρεῖ τόν Θε­ό, ὑ­πάρ­χει τρό­πος. Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, πού πα­ρα­τεί­νε­ται στούς αἰ­ῶ­νες. Μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α μπο­ρεῖ νά Τόν βρεῖ. Ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός δέν εἶ­ναι ἰ­δέ­α. Εἶ­ναι πρό­σω­πο ζων­τα­νό στούς αἰ­ῶ­νες. Καί Τόν συ­ναν­τᾶς. Καί ἔ­χεις ζων­τα­νή καί ἀ­νε­ξί­τη­λη αὐ­τή τήν ἐμ­πει­ρί­α.

Εὔ­χο­μαι, νά γνω­ρί­σου­με ὅ­λοι τόν Θε­ό. Νά γί­νου­με πραγ­μα­τι­κά τέ­κνα τοῦ Θε­οῦ. Νά ἀ­πο­κτή­σου­με ὅ­λοι μας αὐ­τή τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη ἐμ­πει­ρί­α, για­τί χω­ρίς αὐ­τήν δέν θά μπο­ρέ­σου­με νά στα­θοῦ­με ὄρ­θιοι στίς ἐ­περ­χό­με­νες δει­νές κα­τα­στά­σεις.

 

Μέ κά­θε εὐ­χή καί εὐ­λο­γί­α

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Βα­σι­λεί­ου

Top Post Ad

---------------
 

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael