Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Υποχρεωτική (1η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023.

2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023.

3. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια για το έτος 2023.

4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Βοΐου.

6. Καταγγελία επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου (ξενώνα) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία : «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΟΥΤΑ» - ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

7. Καταγγελία επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου (γραφείου) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία : «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΟΥΤΑ» - ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

8. Συναίνεση του Δήμου για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

9. Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196292).

10. Έγκριση του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΠΟΥΝΟΣ" ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α: 194962) - Κατακύρωση της σύμβασης.

11. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Έγκριση της επικαιροποιημένης με αριθμό 27850/19.12.2022 Μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία κειμένων και σεναρίων και ενσωμάτωσή τους στο λογισμικό του ανθρωπόμορφου ρομπότ και συνοδεία, χρήση και μεταφορά του ανθρωπόμορφου ρομπότ».

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Βοΐου».

14. Έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5κ.μ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση σύμβασης.

15. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Κατακύρωση σύμβασης.

16. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023» .

17. Υποβολή πρότασης του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2023», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023», στον άξονα προτεραιότητας 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», του Πράσινου Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael