Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 6η του μηνός Φ ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με θέμα: «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.» – Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της συμβάσεως. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

3 Έγκριση αποδοχής παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4 Έγκριση παράτασης της δράσης «Λειτουργίας της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5 Έγκριση του τελικού προϋπολογισμού έτους 2023 και του πίνακα στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

6 Έγκριση της πέμπτης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού

του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2022, της ΔΗΚΕΒΟ. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

8 Έγκριση μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ). - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

9 Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου για το έτος 2023. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

10 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12 Καταγγελίες επαγγελματικών μισθώσεων. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13 Παράταση μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Κορυφής. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14 Σύσταση επιτροπής για παραλαβή κινητών πραγμάτων του Ξενοδοχείου «Αρχοντικού». - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

15 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2023 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

16 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2023. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

17 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2023. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

18 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2023. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

19 Μίσθωση αστικού ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αναψυχής πλησίον της πλατείας στην Κοινότητα Εράτυρας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

20 Έγκριση εφαρμογής νέας Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου και Διαχείριση τμήματος 3 του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

21 Διαχείριση του ½ της συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2023.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

22 Διαχείριση του ½ της συστάδας 1α του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

23 Διαχείριση συστάδων του Δημοτικού Δάσους Νεάπολης στις θέσεις "Πυλωριώτικα" & "Λαγιώτικα". -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

24 Έγκριση τοποθέτησης αγάλματος στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

25 Καθορισμός θέσεων – τελών και έγκριση θρησκευτικών – επετειακών εορτών- εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

26 Αιτήσεις.

· Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ευανθία Νικολαΐδου

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael