Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 20η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019.

2. Κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

3. Καθορισμός ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βοΐου για το έτος 2023.

4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

5. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

6. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

7. Έγκριση ή μη της αριθμ. 172/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου, για το έτος 2023.

8. Έγκριση ή μη της αριθμ. 34/2022 Απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ με θέμα: «Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού ΔΗΚΕΒΟ έτους 2022».

9. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και κάλυψη εξόδων εκτός έδρας του Δημάρχου στην Αθήνα.

10. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α.Γάρου».

11. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ.Διβανόπουλου».

12. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Τσιόλια».

13. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Α. Καρούτα».

14. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σ. Μήλιου».

15. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθηνάς Γκιζιώτη».

16. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελένης Γκαγκαράτσα».

17. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Γεωργίου Καραγιάννη».

18. Απόδοση χρηματικού ποσού στο Κληροδότημα Ιωάννη Τσιόλια από το κληροδότημα Γεωργίου Καραγιάννη

19. Ανάθεση κατάρτισης μισθωτηρίου συμβολαίου από το κληροδότημα «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη»

20. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» στην εταιρεία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

21. Έγκριση ανακαίνισης διαμερίσματος του κληροδοτήματος του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ».

22. Διατύπωση γνώμης και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.4 με τίτλο: «Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

23. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 191313).

24. Έγκριση ή μη μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΠΟΥΝΟΣ" ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

25. Έγκριση ή μη του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ» (Α/Α: 192593) - Κατακύρωση της σύμβασης.

26. Έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

27. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

28. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ».

29. Έγκριση ή μη της αριθμ. 25/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βοΐου, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael