Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 4η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

2. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

3. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

4. Επιστροφή ποσού λόγω διπλής καταβολής του.

5. Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων στην Β΄ εμποροπανήγυρη Τσοτυλίου.

6. Αποζημίωση πολίτη – εξωδικαστικός συμβιβασμός (1).

7. Αποζημίωση πολίτη – εξωδικαστικός συμβιβασμός (2).

8. Συνέχιση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΟΑΕΔ για το έτος 2022 για τη λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου.

9. Αποδοχή της αρ. 4129/29-09-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035994510 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 - Δράση 4.3.4 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".

10. Έγκριση του πρακτικού Ι - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» (Α/Α: 191618).

11. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 191313) – Απόρριψη προσφοράς.

12. Έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (Α/Α: 189633) - Κατακύρωση της σύμβασης.

13. Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

14. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ».

15. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023».

16. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

17. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του δήμου Βοΐου χειμερινής περιόδου 2022-2023.

19. Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

20. Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael