Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Επίδομα ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ποιοι το χάνουν, ποιοι θα πάρουν έως 300 ευρώ

Ποιοι άνεργοι χάνουν το επίδομα 300 ευρώ του ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ και ποιοι το παίρνουν.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χορηγήσει ένα νέο επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε (5) ετών.

Η πρoϋπόθεση για να δοθεί το επίδομα είναι να συναινέσουν οι δικαιούχοι άνεργοι για την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θα δοθεί εφάπαξ.

Παράλληλα προβλέπεται η διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) των ανέργων από 6 μήνες ως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, εφόσον του προσφερθούν τρεις κατάλληλες δουλειές για τον ίδιο, που θα τις έχουν επιλέξει οι σύμβουλοι και τις απορρίψει και τις τρεις.

Ειδικότερα, η Δ.ΥΠ.Α. προσφέρει στους αναζητούντες εργασία, που εγγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

α) Καταβολή επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς τους ανέργους όπως προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, τηρουμένων των εκάστοτε προϋποθέσεων καταβολής που τίθενται από αυτές.

β) Αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εφεξής Ψηφιακό ΑΣΔ) του αναζητούντα εργασία. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση πραγματοποιείται από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., είναι διαρκής και αφορά σε κενές θέσεις που διακινούνται ελεύθερα στην αγορά εργασίας ή/και που επιδοτούνται από διαθέσιμα προγράμματα και δράσεις ενεργητικών πολιτικών.

Κατόπιν της ως άνω αναζήτησης, ο εργασιακός σύμβουλος προτείνει στον αναζητούντα εργασία τη θέση εκείνη που θεωρείται κατάλληλη. Στην περίπτωση, που η εξεύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας καταστεί ανέφικτη, ο εργασιακός σύμβουλος δύναται να προτείνει άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας που προσιδιάζουν, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντα εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της θέσης εργασίας πραγματοποιείται με κάθε διαθέσιμο μέσο και καταγράφεται στο ψηφιακό προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία με την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Σημειώνεται ότι εφόσον η προτεινόμενη θέση εργασίας γίνει αποδεκτή από τον αναζητούντα εργασία, ο εργασιακός σύμβουλος εκδίδει συστατικό σημείωμα το οποίο παραλαμβάνεται από τον πρώτο. Εν συνεχεία, ο εργασιακός σύμβουλος καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στο ψηφιακό προφίλ του αναζητούντα εργασία.

γ) Αναζήτηση και πρόταση προγραμμάτων και δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ του.

Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά τα ως άνω προγράμματα και δράσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο, και προτείνει στον αναζητούντα εργασία εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και σε αυτές που πρέπει να αποκτήσει, λαμβάνοντας υπόψιν το Ψηφιακό ΑΣΔ, το ψηφιακό του προφίλ και τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022.

Στην περίπτωση που πρόκειται για προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία ενημέρωσης των αναζητούντων εργασία και υποβολής των αιτήσεων τους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος προσδιορίζονται σε αυτήν.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα και τις δράσεις που προτείνονται από τη Δ.ΥΠ.Α., καταγράφεται στο ψηφιακό του προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία στη Δ.ΥΠ.Α.

δ) Αναζήτηση και παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Ειδικότερα, προωθεί τους αναζητούντες εργασία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμβουλευτική τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, σε συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς και σε κάθε άλλη εξατομικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία θα έχει ως στόχο την ανάδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δεξιοτήτων του αναζητούντα εργασία, την ενίσχυση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και εν γένει της απασχολησιμότητας του.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4837/2021. Στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι δυνατόν να δίνεται έμφαση σε αναζητούντες εργασία που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

ε) Σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. Στην περίπτωση αυτή ξεκινάει η διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

η) οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4921/2022 και στην απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 79 του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Ενημέρωση, με κάθε διαθέσιμο μέσο, για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντα εργασία ή του ανέργου, για εκδηλώσεις με σκοπό την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, για τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς εργασίας, καθώς και γνωστοποίηση και κατ’ επέκταση παροχή πρόσβασης σε προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή και άλλους φορείς.

ζ) Καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων του άρθρου 19 του ν. 4921/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις για την καταβολή επιδομάτων, παροχών, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους.

Υποχρεώσεις ανέργων

1. Για την εγγραφή και την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ο αναζητών εργασία υποχρεούται να αναζητεί ενεργά εργασία.

Θεωρείται ότι αναζητεί ενεργά εργασία ιδίως όταν:

α) Αποδέχεται προσφερόμενη θέση εργασίας, εφόσον είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό ΑΣΔ.

β) Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.

γ) Συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. 2. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενεργού αναζήτησης εργασίας, και προς εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων, ο αναζητών εργασία, είναι αναγκαίο να προβαίνει ιδίως σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

α) συνεργασία με τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας με σκοπό την εύρεση εργασίας,

β) αποστολή αίτησης πρόσληψης ή και βιογραφικών σημειωμάτων απευθείας σε εργοδότες,

γ) διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συμμετοχής σε δράσεις συνδικάτων ή επιμελητηρίων ή άλλων φορέων,

δ) δημοσίευση έντυπων ή ηλεκτρονικών αγγελιών ή ανταπόκριση σε αγγελίες,

ε) συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη,

στ) συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ζ) συμμετοχή σε προγράμματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων ή ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης.

Ο αναζητών εργασία για την απόδειξη της ενεργού αναζήτησης εργασίας, η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., έχει την υποχρέωση να επισυνάπτει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αποδεικτικά των ενεργειών του εφόσον του ζητηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α. 

 

dikaiologitika.gr

 

 

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael