Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 5η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2022.

2. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

4. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας στην Αθήνα.

5. Έγκριση της αριθμ. 25/2022 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022».

6. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων έτους 2023.

7. Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων για την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Πεντάλοφο.

8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

9. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

10. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς μελετών με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» και «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» από το Τεχνικό Γραφείο Μελετών «Βασίλειος Ν. Στρακαλής – Ζαφείριος Ν. Στρακαλής».

12. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

13. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

14. Αποδοχή της αρ. 3380/26-08-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5166507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

15. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» (Α/Α: 190093) - Κατακύρωση της σύμβασης.

16. Ορισμός μέλους και συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βοΐου».

17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 2ου Δημοτικού σχολείου Σιάτιστας».

18. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας».

19. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ. ΒΟΪΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Κ.Θ.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael