Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 17η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

2. Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής.

3. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 26/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου.

5. Ανάκληση πληρεξουσιότητας εκπροσώπου του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» λόγω παραίτησης.

6. Ορισμός εκπροσώπου του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

8. Αποδοχή της αρ. 2038/01-06-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136327 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

9. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου Δήμου Βοΐου για τη δεκαετία 2023-2032».

10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» (Α/Α: 189599).

11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (Α/Α: 188703) - Κατακύρωση της σύμβασης.

12. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (Α/Α: 189633).

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ» (Α/Α: 188467) - Κατακύρωση της σύμβασης.

15. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael