Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

π. Βασίλειος: «Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είθε να είναι πάντοτε με όλους τους πιστούς»

Ιούνιος 2022  -Ἕνα κάθε μήνα


Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες.

Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Tό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ὁ Θεός μας. Εἶναι ἕνα ἀπό τά τρία πρόσωπα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.

 Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι συνάναρχο καί συναΐδιο καί σύνθρονο μέ τά ἄλλα δύο πρόσωπα∙ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Γι᾿ αὐτό εἶναι καί συνδοξαζόμενο καί συμπρο­σκυ­νούμενο μαζί μέ αὐτά.

 Τό Ἅγιο Πνεῦμα μποροῦμε νά τό ἀποκτήσουμε μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἁγίου τρισυποστάτου Θεοῦ. Ἔχοντας μέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔχουμε ταυτόχρονα καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, γιατί ὅπου εἶναι ὁ Πατήρ, εἶναι καί ὁ Υἱός, εἶναι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Αὐτή ἡ κοινωνία μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό εἶναι ἡ ὕψιστη μακαριότητα, πού μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος! Εἶναι ἡ εὐλογημένη συνάντηση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου ὁ Ἕνας ἀγαπᾶ τόν ἄλλο! Εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα μας! Εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως! Εἶναι ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου!

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἦλθε φανερά στήν ἱστορία τοῦ κόσμου κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀπεκάλυψε τήν Ἐκκλησία. Παραμένει μέσα σ᾿ Αὐτήν καί ἐνεργεῖ τά πάντα. Καθαρίζει ἀπό κάθε κηλίδα, ζωοποιεῖ τούς νεκρωμένους ἀπό τήν ἁμαρτία, φωτίζει τόν σκοτεινό μας νοῦ, ἐλευθερώνει ἀπό τά πάθη καί τά σύγχρονα εἴδωλα, ἐνισχύει στίς θλίψεις τῆς ζωῆς, μεσιτεύει στόν Πατέρα γιά μᾶς, ἁγιάζει τούς πάντες καί τά πάντα, κατασκηνώνει μέσα μας, μᾶς υἱοθετεῖ, μᾶς κάνει υἱούς Θεοῦ.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἰσάγει μέσα στήν Ἐκκλησία τούς ἀνθρώπους καί τούς ἀγγέλους καί τήν ὕλη καί τό σύμπαν ὁλόκληρο, ἀφοῦ μᾶς καθαρίζει καί μᾶς φωτίζει καί μᾶς ἁγιάζει. Ἀφοῦ μᾶς κάνει καινή κτίση.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἦρθε νά κάνει τόν κόσμο Ἐκκλησία. Ἦρθε νά σκηνώσει στόν κόσμο, σέ ὅλα τά κτίσματα. Ἦρθε νά ἐκκλησιαστικοποιήσει τά πάντα. Ἦρθε νά ἁγιάσει τά πάντα. Ἦρθε νά σώσει τά πάντα. Ἦρθε νά κάνει τά πάντα Βασιλεία Θεοῦ.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα παραμένει στήν Ἐκκλησία. Χαίρεται νά κατοικεῖ στά ἁγνά σώματα τῶν ἀνθρώπων, σκηνώνει στά λείψανα τῶν ἁγίων ἀνθρώπων, ἀκόμη καί σέ ὅ,τι ἐκεῖνοι χρησιμοποίησαν. Καλεῖ τούς πάντες σέ κοινωνία μαζί Του. Θέλει νά μᾶς ἀγκαλιάσει ὅλους. Νά εἰσέλθουμε μέσα Του καί νά εἰσέλθει μέσα μας. Χαίρεται ὅταν τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Λυπεῖται καί ἀπομακρύνεται ὅταν ἁμαρτάνουμε.

Ἡ εὐχή τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπητοί μου, εἶναι: «ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴθε νά εἶναι πάντοτε μέ ὅλους τούς πιστούς».

Ἡ δική μας ἐπίκληση νά εἶναι, καί μέ τόν λόγο καί μέ τή ζωή μας:

«Ἅγιο Πνεῦμα, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος καί σῶσον, ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν.»


Μέ κάθε εὐλογία καί εὐχή,           

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael