Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βοΐου.

2. Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

3. Έγκριση ή μη της αριθμ. 14/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού προσώπου του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022».

4. Έγκριση ή μη της αριθμ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού προσώπου του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας-ΟΠΔ) οικ. έτους 2022».

5. Έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού προσώπου του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022».

6. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 95/2022 απόφασης : «Πρόταση ρύθμισης οφειλών από μισθώματα και ανανέωση μίσθωσης του κληροδοτήματος (Ιωάννη Θ. Τσιόλια)».

7. Πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κληροδοτήματος «Αθηνάς Γκιζιώτη», ώστε να καταστεί εφικτή η επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του.

8. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

9. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορα στα Κοιμητήρια της Εράτυρας χωρίς την αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής και της κατασκευαστικής δομής» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

11. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 187804) - Κατακύρωση της σύμβασης.

12. Αποδοχή της αρ. 240.3.1 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: "ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)", σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 2479/27-04-2022 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου – Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

13. Αποδοχή της αρ. 2235/10-06-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

14. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Βοΐου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021».

15. Έγκριση ή μη μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

16. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

17. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ».

18. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

19. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael