Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

23 Mαΐου 1996: Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ

Τόσον κατὰ τὸν 20ον ὅσον καὶ κατὰ τὸν 21ον αἰῶνα, ἰδίως τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀναδεικνύονται πολλοὶ Νεομάρτυρες εἰς τὴν Ἀνατολήν.

Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (γεννηθεὶς τὴν 23 Μαΐου 1977 πλησίον τῆς Μόσχας) εἶχε βαπτισθῆ κατά την παιδικήν του ἠλικίαν. Ἱερεύς, ὁ ὁποῖος τὸν ἐξομολόγησε καὶ τὸν ἐμετάλαβε τοὺ ἐδώρησε ἕνα Σταυρό, τὸν ὁποῖον ἐκεὶνος ποτὲ δὲν ἀπεμάκρυνε ἀπὸ ἐπάνω του. Παρουσιασθεὶς εἰς τὸν Στρατὸν ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν Τσετσένων. Μετὰ ἀπὸ 100 ἡμέρας αἰχμαλωσίαςοἱ Τσετσένοι, ἐπειδὴ δὲν ἐπέτυχον νὰ τὸν πείσουν νὰ βγάλῃ τὸν Σταυρόν του, παρὰ τὰ βασανιστήρια, τὴν 23 Μαΐου του 1996, τὸν ἔσφαξαν μὲ μαχαίρι ἀποκόπτοντες ἐντελῶς τὸ κεφάλι του, ἀλλὰ δὲν έτόλμησαν νὰ βγάλουν τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὸν λαιμόν του. Τὸν ἔθαψαν μὲ τὸν Σταυρόν, ἀλλὰ χωρὶς τὸ κεφάλι…

Οἱ γονεῖς του πληρώνοντες ἀδρὰ λύτρα ἔλαβον τὸ σῶμα του. Ἀμέσως, εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Ρωσίας ὁ Ἅγιος μάρτυς Εὐγένιος ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται καὶ νὰ κάνῃ θαύματα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΡOΝΤΙΟΝΩΦ

ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

(Μέγαν εὕρατο ἦχος Γ΄)

Ἂρτι ἒλαμψας ἐν ἐκκλησίᾳ, τῇ ἀθλήσει σου ἐν Τσετσενίᾳ, στρατιῶτα τοῦ Χριστοῦ, μάρτυς ἒνδοξε, τοῦ σοῦ σταυροῦ μηδαμῶς χωριζόμενος καί κεφαλῆς σου ἀγρίως τεμνόμενος· oὓτως Ἃγιε νεομάρτυς Εὐγένιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἒλεος.

(ὑπὸ Γεωργίου Ἀσημάκου) 

 

Τάμα του Έθνους

 

 

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael