Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 17 Μαϊου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 17η του μήνα Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.

2. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

3. Έκκριση μετακίνησης και διαμονής του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου για συμμετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο ΟΤΑ με θέμα: «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

4. Συμμετοχή του Δημάρχου στην εκδήλωση του Δήμου Σιντικής για την αναβίωση του δρώμενου – αναπαράσταση μάχης κα παράδοσης οχυρού Ρούπελ.

5. Έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του "Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων” με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2022 του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2022 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου».

6. Έγκριση της αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020».

7. Έγκριση της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021».

8. Επιλογή υποτρόφων του κληροδοτήματος του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία Κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

9. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

10. Λύση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

11. Αποζημίωση πολίτη (εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς).

12. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων του Συνιδιόκτητου, κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας στη θέση «Καραούλι», της Τοπικής Κοινότητας Βουχωρίνας, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2022.

13. Ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης για το πρόβλημα σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών των συστημάτων αυτοματισμού, έλεγχου και καταγραφής του συστήματος θέρμανσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνάσιου – Λυκείου Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου».

14. Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ "ΜΠΟΥΝΟΣ", "ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ", "ΔΟΥΚΑΣ", "ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

17. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 188101)

18. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 188007) – Απόρριψη προσφοράς.

19. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βοΐου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022».

20. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

21. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

22. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δ. ΒΟΪΟΥ».

23. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου: Ανάπλαση περιοχής "Μπούνος" Σιάτιστας».

24. Οικονομική βοήθεια άπορων δημοτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael