Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοϊου έτους 2022.

2. Έγκριση ή μη δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.

3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ).

6. Ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης για το πρόβλημα σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών των συστημάτων αυτοματισμού, έλεγχου και καταγραφής του συστήματος θέρμανσης του έργου «ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνάσιου – λυκείου Τσοτυλίου δήμου Βοΐου».

7. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», Πρόσκληση XΙΙ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

8. Αποδοχή της αρ. 4803/14-12-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5117392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του

έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 187804).

11. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 185035) - Κατακύρωση της σύμβασης.

12. Έγκριση ή μη παράτασης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης οικοδομικής αδείας για την εκτέλεση των εργασιών αναπαλαίωσης - επισκευής του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Πολυλάκκου του Δήμου».

13. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ύδρευση Λουκομίου».

14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δαμασκηνιάς».

15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Βοΐου»».

16. Αλλαγή μελών επιτροπής παραλαβής για το έργο «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοίου».

17. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael