Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΒΟ έτους 2022».

2. Έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2022 με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βοΐου, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του Ν. 4071/2012».

3. Έγκριση της αριθμ. 4/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ με θέμα: «Έγκριση στοχοθεσίας 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ»

4. Έγκριση της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Δ.Σ Νομικού Προσώπου του Δήμου με θέμα: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021».

5. Έγκριση της αριθμ. 11/2022 απόφασης του Δ.Σ Νομικού Προσώπου του Δήμου με θέμα: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022».

6. Έγκριση της αριθμ. 4/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016».

7. Έγκριση της αριθμ. 5/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017».

8. Έγκριση της αριθμ. 6/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018».

9. Έγκριση της αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019».

10. Έγκριση της αριθμ. 1063/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου»

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου: "ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ " – Έγκριση των όρων – Εξουσιοδότηση Δημάρχου - Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

12. Αποδοχή της αρ. 831/09-03-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

13. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις)» (Α/Α: 186943).

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

15. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

16. Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Λουκομίου».

17. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια