Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 21η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

3. Δωρεάν παραχώρηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου για χρήση στην ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ.

4. Έγκριση της αριθμ. 39/2021 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Τέταρτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021».

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βοΐου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, σχολικού έτους 2022-2023 .

6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2022.

7. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2022.

8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2022

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2022.

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

11. Ορισμός μέλους και σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Δήμου Βοΐου» .

12. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» (Α/Α: 184958).

13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 185035).

14. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Υπηρεσίες Αποχιονισμού του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2021-2022». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια