Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, λαμβάνοντας υπόψη:

· Την με ΑΠ: 3228/25.10.2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ),

· Την από 03/12/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για την Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (03/2021) για την στελέχωση της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας www.helfurfe.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και την Tρίτη 28/12/2021 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση helfurfe@otenet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24670/22171, ώρες 10:00-14:00.

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael