Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Δὲν λησμονούμε το Τάμα του Έθνους - Συμπορευόμαστε μὲ τὴν Επικαιρότητα

Πλησιάζει νὰ παρέλθῃ τὸ 2021 καὶ μυρίαδες ἄνθρωποι μᾶς μέμφονται διατὶ δὲν πραγματοποιεῖται τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου Στρατηλάτου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἁγίου τῆς πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ 21.

Μᾶς ἐρωτοῦν οἱ φίλοι, λαμβάνοντες τὰ ἄρθρα ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ ἑκατομμύρια ἡμερησίας ἐπισκεψιμότητος ὅπως π.χ. τὸ Πρῶτο Θέμα, περιερχόμεθα σὲ μεγίστην ἀμηχανία καὶ δὲν γνωρίζομε τὶ νὰ ἀπαντήσωμε.

Διαβεβαιοῦμε τοὺς φίλους ὅτι συνεχίζομε πυρετωδῶς τὸν ἀγῶνα καὶ τὶς προσπάθειες καὶ ἐλπίζομε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχοντες ὡς θούριους μας τά:

Α)«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα. Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα» (Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).

Β)«Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ

νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα» (Ὁ Νομπελίστας μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

νὰ ἐξέλθωμε νικητές.

 

Γιὰ ἐνίσχυσιν ὅλων μας παραθέτομε τὴν

Παρακαταθήκη τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης

π. Αὐγουστίνου Καντιώτη γιὰ τὴν ἐποποιΐα τοῦ 1821

https://www.youtube.com/watch?v=r8rEPTfO7uw&t=4s 

 

Καλοῦμε τοὺς πάντας νὰ συστρατευθοῦν.

Ἡ Ἑλλάδα μας, ὅμως, σμικρύνεται καθημερινῶς, μὲ τάσιν σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος μας νὰ ὑπερτεροῦν συνεχῶς οἱ ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξη πίστις μας ἀπεύχεται καὶ τὸ θέτει μεταξὺ τῶν περισσότερων ἐπικίνδυνων κακῶν τῆς αἰωνίου Ἑλλάδος, εὐχομένη ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάττει ἀπό:

λοιμοῦ (ἀσθένειες), λιμοῦ (πείνα), σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα), καταποντισμοῦ,………, ἐπιδρομές ἀλλοφύλων.

ἤτοι

α) λοιμοῦ (ἀσθένειες),

β) λιμοῦ (πείνα-μὴ ἔχοντες τὰ πρὸς τὸ ζεῖν),

γ) σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, διότι ὀ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν φύσιν, καἰ ὅπως στρώνουμε κοιμόμεθα καὶ ὅπως σπέρνουμε θερίζουμε :

ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελες θὰ θερίζουμε, στραβὰ καὶ ἀνάποδα στρώνουμε, δὲν θὰ ἀναπαυθῇ τὸ σωματάκι μας καὶ δὲν θὰ ξεκουρασθοῦμε μὲ τὸν ὕπνο),

δ) καταποντισμοῦ (ἄν δὲν πραγματοποιήσουμε ἔργα μετανοίας καὶ δὲν ἐπιστρέψουμε εἰς τὶς ρίζες μας, δὲν θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες – πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων),

ε) ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ποὺ κόπτονται ὑπὲρ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ σκανδαλοδέστατα τοὺς προωθοῦν παντοῦ, εἶναι τόσον πολὺ ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φυλὴ καὶ κόπτονται νὰ κατατρομοκρατοῦν τοὺς πάντας καὶ νὰ εὐφραίνωνται ἐν ὀνόματι τῆς διαβοήτου συνθήκης Ἐλσίνσι.

Καὶ πάρα πολλοὺς και ἐπικίνδυνους σεισμοὺς ἔχομε και παντοειδεῖς θεομηνίες - κατολισθήσεις.

Δὲν προλαμβάνομε νὰ δοξάζωμε λεκτικῶς τὸν Τρισυπόστατον Θεὸν μας, μετὰ τοῦ Σκεύους Ἐκλογῆς, τὴν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν, ἀναγκαζόμεθα νὰ βροντοφωνοῦμε «Χριστὲ καὶ Παναγιά μου, βοήθα!» Καὶ ὅλα αὐτὰ διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν.

Οἱ περισσότεροι τῶν ἰθυνόντων, διὰ νὰ ριζώνουν καὶ προοδεύουν, προστρέχουν στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.

Ὡς γνωστόν, ὁ ἀετὸς ἐκράταγε ἕνα σαλιάγκαρο, τὸν ὁποῖο ἐλυπήθηκε καὶ δὲν τὸν καταβρόχθισε. Ὁ σαλιάγκαρος ἀναρριχήθηκε εἰς τὸν ἀετὸν καὶ στὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ὑπῆρχε μία τεράστια βελανιδιὰ καὶ ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια του κατώρθωσε καὶ ἀνῆλθε

εἰς τὸ πιὸ ψηλὸ κλαδάκι. Ὅταν τὸν εἶδε ὁ ἀετὸς ἐστέναξε καὶ ἀνεφώνησε: «Βρέ, πῶς τὰ κατάφερες κι εἶσαι ἐκεῖ πέρα;» καὶ τὸ σαλιγκάρι τοῦ ἀπήντησε: «ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια μου».

Τοιουτοτρόπως ἀποκτοῦν δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ὅλα τά «παρτσακλά», τὰ ὁποῖα μὲ τὶς πλάτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, θριαμβεύουν.

Ὁ ἅγιος τῆς Πολιτικῆς καὶ τὸ ἀντίπαλον δέος τῆς αἰσχίστης καὶ ἀνθελληνικῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, τὸ ἀστέρι τῆς Οἰκουμένης ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἀπηγόρευε ρητῶς καὶ κατηγορηματικὼς ὄχι μόνον στοὺς Ἀξιωματικοὺς νὰ συμμετέχουν σὲ συναθροίσεις τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους. Καὶ διὰ τοῦτο ἐδολοφονήθηκε τὸ ἀγλάϊσμα τῆς Οἰκουμένης καὶ ὁ περιβόητος Μέττερινχ ἦτο εὐτυχέστατος, διότι τέκνα τῆς μεγάλης ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον Ἀλβιῶνος εἶχαν ὁπλίσει τοὺς δολοφόνους τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.

Οἱ «φίλοι» μας… Ἄγγλοι συμπεριφέροντο αἴσχιστα καὶ εἰς τὰ παρασκήνια ἐνεργοῦσαν ἄκρως ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι ἔλεγαν, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ μεγάλος διπρόσωπος καὶ δίψυχος ἀνήθικος διπλωμάτης, ὁ Ουίνστον Τσώρτσιλ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε τὶς ἀσυνείδητες ἐκεῖνες ἐκφράσεις του: «Μέχρι τώρα ἐλέγαμε οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Στὸ ἑξῆς θὰ λέγωμε οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».

Οἱ Illuminati - Πεφωτισμένοι ἀπὸ τὸ Ίγκολστατ τῆς Βαυαρίας ὠργίαζαν μὲ αὐτὴ τὴν πρόστυχον συμπεριφορὰν των ποὺ διέγνωσε ὁ Καρλ Τέοντορ τῆς Βαυαρίας καὶ τοὺς διέλυσε. Αὐτοὶ ὅμως ἐνεργοῦσαν ὑπογείως καὶ κατώρθωσαν νὰ δημιουργήσουν τὴν Ἕνωσιν εἰς τὸ Βερολῖνον καὶ ἐκεῖ εἶχαν διεισδύσει καὶ οἱ Ρότσιλντ, τοκογλύφοι ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτην. Εἰς τὴν Ἀθήνα εἶχαν δημιουργήσει καὶ τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κατέστη ἀντεθνική. Τὰ δάνεια, τὰ ὁποῖα ἐχορηγοῦντο διὰ τὴν Ἑλλάδα μας ἔφθαναν μόνον τὰ μισὰ ἢ καὶ καθόλου, διότι ἐξηφανίζοντο καθ' ὁδόν. Κατόπιν αὐτοὶ οἱ τοκογλύφοι ἵδρυσαν τὴν ἐπονομαζομένη Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία

οὐσιαστικὰ ἦτο τῶν Ρότσιλντ, καὶ ὅλα τὰ κεφάλαια τῶν μικροαποταμιευτῶν, ὀργανισμῶν, συλλόγων καὶ λοιπῶν κατετίθεντο ὑποχρεωτικὰ εἰς τὴν Τράπεζαν τῶν Ρότσιλντ καὶ αὐτοὶ ἀπεφάσιζαν διὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποταμιεύσεις. Οἱ διάφοροι τραπεζῖτες ἐξήγαγον μὲ ἄπειρες διευκολύνσεις τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογούμενου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ μετὰ οἱ ἴδιες αὐτὲς τράπεζες τὶς ἔφεραν καὶ τὶς τοποθετοῦσαν στὴν Ἑλλάδα σὰν ἐπιτεύγματα τῶν τραπεζιτῶν. Ὁ λαὸς ὑποχρεοῦτο νὰ ἐξοφλῇ τὶς ταχυδακτυλουργίες τῶν τραπεζιτῶν. Τοιουτοτρόπως αὐτοὶ οἱ ἀχαρακτήριστοι τραπεζῖτες ἀνακεφαλαίωναν τὶς Τράπεζες συνεχῶς μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια Εὐρὼ εἰς βάρος τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὡς γνωστόν, τὰ πάντα, κινητὰ καὶ ἀκίνητα καὶ ὁ ὀρυκτὸς πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησιν αὐτῶν τῶν «νόμιμων» τραπεζιτῶν.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος, ὅταν ἔλεγε: «Θὰ ἔρθω στὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας νὰ κάνω Ἁγιασμόν», ἡ κα Πρόεδρος, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἐξηφανίζετο. Τώρα λέγει ὅτι δὲν χρειάζεται οἱ Ἑλληνίδες νὰ γεννοῦν (ἡ δὲ γυνὴ σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας) καὶ τώρα αὐτοὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς νὰ λαμβάνουν αὐτομάτως τὴν ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα καὶ ἰθαγένεια. Αὐτοὶ οἱ δῆθεν πρόσφυγες, ποὺ προστατεύονται ἀπὸ διεθνεῖς ἀνθελληνικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ καὶ κατάλοιπα τοῦ Ἐλσίνσκι καὶ ποικίλων ἄλλων ὁμοϊδεατῶν (δῆθεν προστατεύουν τοὺς ἐφήβους, εἰς τὴν οὐσία λυσσομαχοῦν μὲ αὐτοὺς τοὺς ἐφήβους) κατέκτησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τεκνοποιοῦν συνεχῶς.

Περισσότερες λεπτομέρειες εἰς τὸ ἄρθρον :

Η Ελλάδα «μικραίνει»: Έως και 500.000 λιγότεροι οι κάτοικοι – Ποιοι νομοί έχουν πρόβλημα

Τι γίνεται με τις γεννήσεις και τους θανάτους στην πατρίδα μας.

· ( ΑΠΕ-ΜΠΕ/Α. Ζώης. https://www.pontosnews.gr/665072/ellada/i-ellada-mikrainei-eos-kai-500-000-ligoteroi-oi-katoikoi/?fbclid=IwAR3e7sKWVPfSyoy6BruXAOgcyUk5ip1ebXuQ5iwfKHWQybb5nGAWUlLHNLU

Ἔμμεσος ἀλλὰ ὑποβόσκων τρόπος ἐπιτυχίας αὐτῶν τῶν τραγικῶν σκοπῶν τῶν ἀνθελλήνων εἶναι καὶ τὰ προετοιμαζόμενα νομοσχέδια ὅπως π.χ. :

μέχρι συμπληρώσεως τοῦ16ου ἔτους τῆς ἡλικίας των νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀποφαίνωνται οἱ ἔφηβοί μας, ἐὰν εἶναι ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ γένους.

Διὰ τῆς διδασκαλίας δὲ καὶ εἰς τὰ Νηπιαγωγεῖα πῶς γίνεται ἡ ἀναπαραγωγή, οἱ ἀτίθασοι μπόμπιρες θὰ λέγουν στὰ κοριτσάκια: «Ἔλα νὰ σὰ…..». Καὶ τοιουτοτρόπως, θαὰ αὐξάνωνται καὶ πληθύνωνται οἱ ἐκμαυλισμοί!!!!!!!!!!!!

Ἰσχυροτάτη ἀντίστασις ἡ ἀπὸ Σεπτέμβριον κίνησις τῶν 160 προσωπικοτήτων (ποὺ πλέον ὑπερβαίνουν τοὺς 300 ) :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

Τὴν διαδίδουν, δόξα τῷ Θεῷ ὑγιῆ ΜΜΕ, ὅπως π.χ. ἡ PRONEWSTV μὲ τὸ ἄρθρο: «Καταγγέλουν την κυβέρνηση 160 προσωπικότητες –Για ισοπέδωση της κοινωνίας»

Google news logohttps://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1016138_paremvasi-160-prosopikotiton-kata-ton-kyvernitikon-methodeyseon

καὶ τὶς εἰδήσεις : https://www.youtube.com/watch?v=66xg1Eiz2TE

ποὺ ἔχει 65.626 προβολές.

Τὸ Σαββατον 2.10.2021 καὶ ὁ τηλεοπτικὸς Σταθμὸς Kontra Channel https://www.youtube.com/watch?v=b75tKScmBZ0

ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά.

Τοιουτοτρόπως, περισσότεροι τῶν 100.000 ἀτόμων τὴν ἔχουν διαβάσει καὶ ἀκούσει.

Ἀγώνας πρέπει νὰ γίνῃ καὶ γιὰ νὰ μὴ καθιερωθῇ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο, διότι, ὡς γνωστόν, τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν εἶναι σὰν καθαρότατα ἀμεταχείριστα σφουγγάρια καὶ ἀπορροφώντας τὰ πάντα θὰ τοὺς μείνουν στὸ μυαλὸ τὰ ἀνούσια καὶ εὔκολα ἀγγλικὰ καὶ δὲν θὰ μάθουν ποτὲ τὰ σωστὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐδῶ θὰ βασιλεύῃ καὶ ὀργιάζει ἡ μεγίστη λεξιπενία.

Τόσον οἱ φεουδάρχες καὶ κεφαλαιοκράτες ὅσον καὶ οἱ ἔχοντες μαρξιστικὴ νοοτροπία (ἀλλὰ κεφαλαιοκρατικὰ πιστεύω) ὅλοι κόπτονται νὰ μάθουν ἀγγλικά, νὰ ἀποκτοῦν χρήματα καὶ δόξαν εἰς τὸ ἐξωτερικό…

Κλείνομε μὲ δύο μέγιστες «Κραυγὲς ἀγωνίας» τοῦ ἀγωνιστοῦ Σεβασμιωτάτου π. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου μὲ τίτλους :

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΥΠ ΑΡ. 25 ΜΕΡΟΣ 2ον /11.10.2021

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, δηλ. των σεξουαλικά Φυσιολογικών, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, δηλ. των σεξουαλικά ανωμάλων!

Το ΚΡΑΥΓΗ 25 - ΜΕΡΟΣ 2ον, σελ. 11-19.docx (6,4 MB) φιλοξενείται στο

Plik: https://plik.root.gg/file/F98mYGTriNyZ3IHD/ufNSRq1LhKR7OrXH/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97%20%2025%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%202%CE%BF%CE%BD%2C%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.%2011-19.docx

καὶ

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 12η Όκτωβρίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

ΘΕΜΑ: Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι Δηλώσεις Ὑμῶν.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια