Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε το οδόστρωμα και «κατάπιε» λεωφορείο!!!

Λα­χτά­ρι­σαν το πρωί οι επι­βά­τες λε­ω­φο­ρεί­ου, όταν από την ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που πλήτ­τει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη υπο­χώ­ρη­σε τμήμα οδο­στρώ­μα­τος επί της οδού Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως στην Κα­λα­μα­ριά, με συ­νέ­πεια το μπρο­στι­νό μέρος του οχή­μα­τος να πέσει μέσα σε γούβα.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες των επι­βα­τών ακού­στη­κε ένας εκ­κω­φα­ντι­κός θό­ρυ­βος και ξαφ­νι­κά το του­ρι­στι­κό λε­ω­φο­ρείο, που πραγ­μα­το­ποιεί με­τα­φο­ρά ερ­γα­ζο­μέ­νων, ακι­νη­το­ποι­ή­θη­κε. Κα­νείς από τους 15 ερ­γα­ζό­με­νους δεν τραυ­μα­τί­στη­κε και όλοι απο­βι­βά­στη­καν κα­νο­νι­κά από το όχημα. Μαρ­τυ­ρί­ες κα­τοί­κων της πε­ριο­χής ανα­φέ­ρουν ότι το ίδιο τμήμα του οδο­στρώ­μα­τος είχε υπο­στεί ανά­λο­γη ζημιά σε προη­γού­με­νο κύμα κα­κο­και­ρί­ας.

leoforeio 14leoforeio 13

Στο με­τα­ξύ, ο «Μπάλ­λος», το κύμα κα­κο­και­ρί­ας που πλήτ­τει όλη τη χώρα, δεί­χνει για δεύ­τε­ρη μέρα τα …δό­ντια του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με συ­νε­χείς και κατά δια­στή­μα­τα έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις. Δρό­μοι πλημ­μύ­ρη­σαν και η κί­νη­ση των οχη­μά­των σε κε­ντρι­κούς οδι­κούς άξο­νες διε­ξά­γε­ται με ιδιαί­τε­ρη δυ­σκο­λία και χα­μη­λές τα­χύ­τη­τες.

Συν­θή­κες κυ­κλο­φο­ρια­κής συμ­φό­ρη­σης πα­ρα­τη­ρού­νται από νωρίς στη Βασ. Όλγας, την Εγνα­τία, την Κ. Κα­ρα­μαν­λή και τη Λα­γκα­δά, ενώ μι­κρο­συ­γκρού­σεις οχη­μά­των έχουν κα­τα­γρα­φεί σε διά­φο­ρα ση­μεία του πο­λε­ο­δο­μι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος.

Εξαι­τί­ας της υπερ­χεί­λι­σης χει­μάρ­ρου, κλει­στή πα­ρα­μέ­νει από τα ξη­με­ρώ­μα­τα η επαρ­χια­κή οδός Λα­γκα­δι­κί­ων – Σχο­λα­ρί­ου.

 

atexnos.gr

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια