Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 8η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.

2. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.

3. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

4. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

5. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, για μετάβαση εκτός Δήμο για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.

6. Έγκριση της αριθμ. 20/2021 απόφαση της ΔΗΚΕΒΟ με θέμα: «Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού 2021 της ΔΗΚΕΒΟ»

7. Αποδοχή μέλους με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) για την υλοποίηση του έργου: «Ίδρυση και λειτουργία Δομής Έρευνας, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Βοΐου».

8. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Δ.Μ. - Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Βοΐου (ΣΦΗΟ)».

9. Ανάθεση καθαρισμού από χόρτα της κοινότητας Κριμηνίου – εξυπηρέτηση σκοπού του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Θ. Τσιόλια».

10. Εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ».

11. Έγκριση πληρωμής δικηγόρου από το κληροδότημα του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «Κληροδότημα ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ».

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων των πλατειών διαφόρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

13. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ»

14. Έγκριση ή μη χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

15. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια περιφράξεων δυο παιδικών χαρών Νεάπολης και Τσοτυλίου

16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου».

18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ».

19. Έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2021-2022».

20. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» (Α/Α: 181994) - Κατακύρωση της σύμβασης

21. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργο: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Γεωργίου τ.κ Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου».

22. Εξέταση αίτησης πολίτη περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος περιήλθε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael