Τελευταια Νεα

6/trending/recent

Hot Widget


Type Here to Get Search Results !

Αμβρόσιος για το Άγιον Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα!»

Ανοικτή επιστολή προς τον Εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, σχετικά με τις δηλώσεις για το Άγιον Φως.

Ο Σεβασμιώτατος στην επιστολή του διευκρινίζει ότι το Άγιο Φως που αντλείται από την Ακοίμητη Κανδήλα σε όλους τους Ιερούς Ναούς είναι Άγιο Φως. Όμως το Άγιο Φως που αναβλύζει εκ του Παναγίου Τάφου έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δεν αντλείται από κάποια κανδήλα αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού.


Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

Μεγάλην οδύνην ησθάνθην εις τήν καρδίαν μου σήμερον τήν πρωΐαν, περί τήν 8.30΄π.μ. ώραν, καθώς Σάς ήκουσα νά συνεντευξιάζεσθε μέ τούς κ. κ. Δημοσιογράφους τής ΕΡΤ 1.

Κατ αρχήν επιτρέψατέ μοι νά αναφερθώ εις τό θέμα τής μή ιεροπρεπούς δημοσίας εμφανίσεώς Σας. Σάς γνωστοποιώ όμως, ότι ημείς οι τής παλαιοτέρας γεννεάς Επίσκοποι, οσάκις είχομεν δημοσίας εμφανίσεις, εφέρομεν πάντοτε τό έξώρασον, τό καλυμμαύχι μας καί τό αρχιερατικόν μας Εγκόλπιον! Δημοσίως η ιεροπρεπής εμφάνισις ήτο απολύτως αναγκαία έως καί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! Tό γεγονός τής Υμετέρας μή ιεροπρεπούς εμφανίσέως

Σας είχομεν καταγγείλι πρός τήν Δ.Ι.Σ, διά τής από 8ης Ιανουαρίου 2021 αναφοράς ημών, ήτις όμως μάς ηγνόησεν! Τελικώς τά δημοσίως πραττόμενα,, δημοσίως πρέπει καί νά ελέγχωνται! Συγχωρήσατέ μοι τό θάρρος.

Άς έλθωμεν τώρα εις τό κύριον θέμα τής παρούσης διαμαρτυρίας μας. Σάς ηκούσαμεν σήμερον τήν πρωΐαν νά αναφέρεσθε εις τό θέμα τού Αγίου Φωτός καί μέ πολλήν έκπληξιν διεπιστώσαμεν εμμέσως νά ισοπεδώνετε τόν τρόπον τής αφής τού Αγίου Φωτός μεταξύ τής ακοιμήτου κανδήλας τής καιομένης εις τόν Ορθόδοξον Ναόντής ευρισκομένης όπισθεν τής Αγίας Τραπέζης καί τού Αγίου Φωτός τού αναβλύζοντος εκ τού Παναγίου Τάφου!

Βεβαίως εις τούς ανά τόν κόσμον Ιερούς Ναούς τής Ορθοδοξίας τό Άγιον Φώς αντλείται εκ τής υφισταμένης ακοιμήτου Κανδήλας, ήτις καίει διαρκώς ενώπιον τού Εσταυρωμένου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προσφέρεται δέ υπό τού λειτουργού ιερέως πρός τό εκκλησίασμα τό εσπέρας τού Μεγάλου

Σαββάτου κατά τήν εκφώνησιν «Δεύτε λάβετε φώς …..». Είναι όντως άγιον τό Φώς τούτο!

Πλήν όμως τό εκ τού Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φώς είναι διαφορετικού χαρακτήρος! ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, αλλά προέρχεται εκ τού Ουρανού, πηγάζει δέ εκ τού Παναγίου Τάφου

θαυματουργικώς ως ΑΫΛΟΝ ή ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δέ τούτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ τών ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ο Πατριάρχης, φέρων εκ τών αμφίων του μόνον τό λευκόν στιχάριον, εισέρχεται εις τό Ιερόν Κουβούκλιον τού Παναγίου Τάφου, όπου εκεί όλα είναι σβηστά, προσεύχεται καί περιμένει τήν έλευσιν τού Αγίου Φωτός ως

ουρανό-σταλτον δώρον. Ο Πανάγιος Τάφος, λοιπόν, αιφνιδίως καλύπτεται από ένα φωτεινόν καί πάλλευκον νεφέλωμα, τό οποίον καί μεταδίδεται ως φώς στίς λαμπάδες-πυρσούς, τίς οποίες κρατεί εις τά χέρια του ο Πατριάρχης! Αυτό, λοιπόν, είναι τό ΑΚΤΙΣΤΟΝ Άγιον Φώς τό εκ τού Παναγίου Τάφου αναδυό-μενον! Όταν μάλιστα κατά τό έτος 1549 οι Αρμένιοι απέκλεισαν τόν Ορθόδοξον Πατριάρχην καί εισήλθον εκείνοι εις τό Ιερόν Κουβούκλιον, διά νά λάβουν το Άγιον Φώς, τότε τό άκτιστον ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ εποίησεν ρωγμήν εις μίαν

κολώναν εις τήν είσοδον τού ιερού Ναού τού Παναγίου Ταφου καί προέβαλε από τήν ρωγμήν αυτής τής κολώνας, όπου οι Αρμένιοι είχαν απωθήσει τόν Ορθόδοξον Πατριάρχην, δηλ. εις τό σημείον, όπου είχε γονατίσει γεμάτος πόνον ο Ορθόδοξος Πατριάρχης!

Τό θαυμαστόν αυτό γεγονός αποδεικνύεται καί επιστημονικώς, μέ τούς ειδικούς νά αναφέρουν, ότι μιά τέτοια ρωγμή μπορεί νά είναι αποτέλεσμα ηλεκτρικής εκκένωσης, δηλ. μιάς ορολογίας αγνώστου κατά τόν 16ον αιωνα.

Κατόπιν τών ανωτέρω θερμώς Σάς παρακαλώ, οσάκις ομιλείτε περί τού Αγίου Φωτός νά προβαίνετε εις μίαν αντιδιαστολήν καί νά διευκρινίζετε τήν υφισταμένην διαφοράν μεταξύ τού Αγίου Φωτός τού προερχομένου εκ τού Παναγίου Τάφου καί τού Αγίου Φωτός τού προερχομένου εκ τής ακοιμήτου κανδήλας τών ανά τόν κόσμον ιερών Ναών τής Ορθοδοξίας! Επί πλέον τό εκ τού Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φώς κατά τά πρώτα λεπτά τής ώρας δέν καίει, ό,τι προσεγγίζει εις αυτό, ήτοι ούτε τά χέρια, ούτε τά μαλλιά, ούτε τά γένεια τών κληρικών, οι δέ κανδήλες τού ιερού Ναού τής Αναστάσεως ανάπτουν μόναι των καί αυτομάτως! «Ως εμεγαλύνθη τά έργα Σου, Κύριε»!

Ταύτα εθεώρησα χρέος μου νά Σάς γνωστοποιήσω καί αδελφικώς Σάς παρακαλώ νά μή ισοπεδώνετε τά πάντα! Επί δέ τούτοις Σάς εύχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καί διατελώ


Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας Αμβρόσιος


vimaorthodoxiashttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael