Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Voucher ανέργων του ΟΑΕΔ με επιταγές 2.250 ευρώ: Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις


Συνεχίζονται οι αιτήσεις ως τις 26 Φεβρουαρίου για το νέο πρόγραμμα voucher ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς θα δοθούν επιταγές κατάρτισης, ύψους 2.250 ευρώ η κάθε μία, σε 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών.

Το πρόγραμμα για ανέργους του ΟΑΕΔ παρέχει οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 2.520 ευρώ ευρώ μέσα από επιταγή εισόδου για νέους, ενώ περιλαμβάνει τόσο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης όσο και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής. Ειδικότερα σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιος της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη παρέχονται μία σειρά διευκρινίσεων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική,Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Αναλυτικότερα: - Δεν θα προσμετρηθούν οι ανθρωποώρες κατάρτισης των πράξεων «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις. - Σε περίπτωση νέων συμβάσεων για τα ειδικά στελέχη αυτές θα πρέπει να είναι εν ισχύ πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παρόχου.

Η κάθε θέση επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού (3 ειδικά στελέχη) είναι αυτοτελής. Ως εκ τούτου, δεν δύναται το ίδιο πρόσωπο να καλύπτει δύο ή περισσότερες θέσεις επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού. Τα τρία επιστημονικά στελέχη δύναται να απασχολούνται ως άτομα κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε δράσεις κατάρτισης ως εκπαιδευτές, σε δράσεις Συμβουλευτικής ως Σύμβουλοι κλπ εφόσον διαθέτουν τα σχετικά προσόντα σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και εφόσον η εν λόγω απασχόληση παρέχεται εκτός του ωραρίου εργασίας των καθηκόντων τους που απορρέουν από την απασχόλησή τους ως ειδικά στελέχη. - Επί προσωπικών εταιριών (π.χ. ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη εταιρία) ο/οι διαχειριστής/ές της εταιρίας περιλαμβάνεται/νται στο απασχολούμενο προσωπικό και τεκμαίρεται ότι απασχολείται/νται στον πάροχο κατάρτισης και είναι αμειβόμενος/οι από την εταιρία.

Προς απόδειξη της απασχόλησής των, υποβάλλεται το έντυπο Ν της εταιρίας, καθώς επίσης και το εν ισχύ καταστατικό της εταιρίας. Λοιποί ομόρρυθμοι εταίροι οι οποίοι δεν είναι διαχειριστές, καθώς επίσης και ετερόρρυθμοι εταίροι, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρία και απασχολούνται σε αυτήν με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, αποδεικνύουν την απασχόλησή τους με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στις περιπτώσεις έμμισθου προσωπικού, (βλ. την με αρθ. πρωτ. 1.321/25-01-2021 Διευκρινιστική Εγκύκλιο). - Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι ο Πάροχος Κατάρτισης θα προσκομίσει στον Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 όπου και λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις για το voucher υποβάλλονται μόνο από ανέργους εδώ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.

Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης

 

dikaiologitika.gr

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια