Τελευταια Νεα

6/recent/ticker-posts

Συνεχίζει να δακρύζει η Παναγία Παρηγορήτρια στο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βύρωνα

Συνεχίζει από τις 11 Σεπτεμβρίου να δακρύζει η Παναγία Παρηγορήτρια στο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βύρωνα!

Μέ σεβασμό στίς ἐνέργειες τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ καί Πα­τρός καί τήν ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τούς ἀδελφούς μας σέ ἐποχές πού ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πληροφοροῦ­με τούς εὐσεβεῖς γιά τό γεγονός τῆς δακρυρροούσης εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» πού φυλάσσεται στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος.

1. Τελουμένης τῆς θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτή τοῦ
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8/9) τήν ὥρα πού ἀνεγινώσκετο ἀπό
τόν λειτουργοῦντα Ἱερέα τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς
οἱ προσευχόμενοι ἐνορίτες διεπίστωσαν, ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Θεο­
τόκου τῆς «Παρηγορητρίας» εἶχε ἀρχίσει νά δακρυρροεῖ. Κατά
τό θυμίαμα πρό τῆς Μεγάλης Εἰσόδου ὁ θυμιῶν Ἱερεύς κατῆλθε
ἀπό τό πλατύσκαλο τῆς Ὡραίας Πύλης καί κατευθύνθηκε εἰς τό
προσκυνητάρι ὅπου εἶναι τοποθετημένη ἡ εἰκόνα γιά νά θυμιά­
σει. Οἱ ἐνορίτες ἀσφαλῶς σχολίαζαν τό γεγονός καί διερωτῶντο
περί τοῦ λόγου γιά τόν ὁποῖο συμβαίνει αὐτό.


2. Ἡ δακρυρροή συνέχισε νά συμβαίνει σταδιακῶς καί τίς
ἑπόμενες ἡμέρες. Τό γεγονός διεδόθη ἀπό τούς πιστούς πού ἄρ­
χισαν νά προσέρχονται γιά νά προσκυνήσουν τήν δακρυρροοῦ­
σα εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.


3. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά θέματα αὐτά διδά­
σκει ὅτι:
α΄. Τά «σημεῖα» κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνονται
στούς πιστούς καί ὄχι στούς ἀπίστους. Οἱ πιστοί πρέπει νά βεβαι­
ωθοῦν γιά τήν πίστη τους καί νά στηριχθοῦν οἱ πνευματικοί ἀγῶ­
νες τους. Εἶναι «θεοσημεῖα» γιά τούς πιστούς (Μάρκου ιστ΄, 16).
β΄. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀρνήθηκε νά ἐπιτελέσει
θαῦμα στούς συμπατριῶτες Του Ναζαρηνούς, ἐπειδή Τόν ὑποτι­
μοῦσαν γιά τήν καταγωγή Του, ὅτι κατήγετο ἀπό ἄσημη οἰκο­
γένεια τῆς Ναζαρέτ καί ὅτι ἦταν ἀμόρφωτος. Ἐκεῖνος ὅμως ὑπέ­
δειξε σ’ αὐτούς ὅτι γιά νά ἐνεργήσει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπαιτοῦν­
ται προϋποθέσεις πού ἐκεῖνοι δέν διέθεταν (Λουκᾶ δ΄, 16­30).
Ἐπίσης ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἐπεσήμανε στούς ἀπι­
στοῦντες Ἰουδαίους πού Τοῦ ζητοῦσαν θαῦμα ὡς ἀπόδειξη τῆς
θεότητός Του καί τῆς ἀποστολῆς Του, ὅτι τό θαῦμα πού ζητοῦν
εἶναι ἡ ἀνάστασή Του (σημεῖο Ἰωνᾶ)

«Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· ἡ γενεὰ αὕτη
γενεὰ πονηρά ἐστι· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου» (Λουκᾶ ια΄, 29)
Σημειοῦται καί τοῦτο ὅτι:
4. Τό γεγονός συνέβη ἐν ὥρᾳ τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας
ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπισκοπεῖ στόν χῶρο καί μέ τήν παρουσία
Του εὐλογεῖ τήν σύναξη τῶν πιστῶν. Εἶναι ὁ ἐνεργῶν «τὰ πάντα
ἐν πᾶσιν» (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄, 11)
Ἐξ ἄλλου στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονται ἐνέργειες τοῦ
Θεοῦ πού ἐκδηλώθηκαν σέ ὥρα προσευχῆς (Κάθοδος τοῦ Ἁγί­
ου Πνεύματος κατά τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­
στοῦ (Λουκᾶ γ΄, 22), Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας (Λουκᾶ θ΄,
28), ἀπελευθέρωση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου (Πράξεων ιβ΄, 6­19)
ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του
στούς Φιλίππους (Πράξεων ιστ΄, 25­32) τό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύ­
ψεως (Ἀποκαλύψεως α΄, 10)
Σημειώνεται καί ἡ ἡμέρα πού συνέβη τό γεγονός κατά τήν
ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου δίδει τό μήνυμά της. Ἡ Μη­
τέρα τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ καί στηρίζει τούς πιστούς ὥστε νά πα­
ραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τους.
Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Πράξεων δ΄, 28­31) ἀναφέ­
ρεται ἡ προσευχή γιά ἐνίσχυση τῶν πρώτων χριστιανῶν ὅταν
ἐδιώκοντο ἀπό τούς Ἰουδαίους θρησκευτικούς ἄρχοντες τῆς Ἱε­
ρουσαλήμ.


5. Ὅτι τό «σημεῖο» ἐκδηλώθηκε σ’ αὐτή τήν συγκεκριμένη
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Παρηγορητρίας» ἑρ­
μηνεύεται, ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία στηρίζει καί παρηγορεῖ τούς
πιστούς, ὅπως παρηγοροῦσε καί στήριζε τούς Ἀποστόλους καί
τούς λοιπούς πιστούς τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητος,
ὅταν ἐδιώκοντο καί ἀπειλοῦντο καί ἦσαν κλεισμένοι καί φυλα­
κισμένοι «διὰ τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωάννου κ΄, 19).

«Οὗτοι (δηλαδή οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι) πάντες ἦσαν προσ­
καρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν
γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς
αὐτοῦ» (Πράξεων α΄, 14).

Πέριξ τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνήρ­
χετο ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα, οἱ Μαθητές τοῦ Κυ­
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἐμεῖς ἀπευθυνόμαστε στήν Μητέρα
τοῦ Κυρίου καί προσευχόμεθα καί δεόμεθα μέ τήν μητρική
παρρησία νά ἱκετεύει τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά μᾶς
προστατεύει ἀπό τήν ἐνεστῶσα ἀνάγκη.


«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου,
διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου»  
   (Ψαλμός θ΄, 1)


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Απολυτίκιον
Ἦχος Α΄
Τῆς ἐρήμου πολίτης
Ο
ἱ ἐν θλίψεσιν ὄντες, τὴν εἰκόνα σου ἔχομεν, ὦ Παρηγορήτρια
Κόρη, ὡς ἐλπίδα παρήγορον· ἐκ ταύτης οὖν λαμβάνομεν
χαράν, καὶ θείων δωρεῶν τὸν θησαυρόν, τὰ ἐλέη τῆς στοργῆς σου
τῆς μητρικῆς, καὶ πλοῦτον ἀγαθότητος.
Χαίροις τῶν ἀσθενούντων ἡ ἰσχύς, χαίροις λιμὴν γαλήνιε·
χαίροις ἁμαρτωλῶν καταλλαγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον.

 

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Βύρωνα - https://www.imkby.com

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια