Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Ίδρυμα Τζώνου: Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Θεολογίας Τζώνου, έχοντας υπόψη τον Οργανισμό του Ιδρύματος ( Π.Δ. ΦΕΚ 579/ τ. Β7 6-9-1990) και την αρ. 5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών , χωρίς διαγωνισμό, για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε δύο (2) φοιτητές -σπουδαστές, Ανώτερων και Ανώτατων σχολών της χώρας μέχρι πέρατος των υποχρεωτικών σπουδών τους οικονομικά αδύνατους και ορφανούς, καταγόμενους από τη Σιάτιστα, που φοίτησαν και αποφοίτησαν από τα Λύκεια της Σιάτιστας, με μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια ευρώ (200,00€).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση προς το Ίδρυμα.

2. Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατάγεται από τη Σιάτιστα και είναι ορφανός από ένα ή και τους δύο γονείς.

4. Πιστοποιητικό ή απόφαση από Αρμόδια Αρχή ή φορέα, από τη οποία να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογενείας.

5. Πιστοποιητικό σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος από τα οποία αποδεικνύεται η επίδοσή του στα μαθήματα.

6. Ο υποψήφιος σπουδαστής ή φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει απολυτήριο Λυκείου Σιάτιστας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή για τις ίδιες σπουδές και δεν έχει χάσει από υπαιτιότητά του χορηγηθείσα υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους , στα γραφεία του Ιδρύματος ( ισόγειο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου ), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή μη συνοδευόμενες απ' όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Η χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ιδρύματος ή στο τηλέφωνο 24650 23302 ( Αρμόδιος κ. Ιωάννης Στάθης.) 

 

O Πρόεδρος του Ιδρύματος

+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣhttps://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3AelTop Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael