Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

e-ΕΦΚΑ- Έξοδα κηδείας: Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση - Τι δεν καλύπτεται


Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η αίτηση στο gov.gr.  - Τι αναφέρει  η  υπουργικη απόφαση ΦΕΚ. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες. 

Τον καθορισμό της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ και εφόσον την ταφή ή αποτέφρωση αναλαμβάνει γραφείο τελετών καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως του και ηλεκτρονικής καταχώρισης της δαπάνης από το αντίστοιχο γραφείο τελετών.

Τι δεν περιλαμβάνεται στα έξοδα

Τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση που δεν επιλαμβάνεται της ταφής ή αποτέφρωσης γραφείο τελετών καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου κατόπιν αιτήσεως και προσκόμισης των δικαιολογητικών και (όσων τυχόν απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία) στο αρμόδιο υποκατάστημα του.
Αναλυτικότερα ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, αφού αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του θανόντος, τον Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ του δικαιούχου/ επιμεληθέντος την κηδεία, συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμολόγιου για την τελετή της κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης της σωρού και αναρτά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο - απόδειξη.
Εναλλακτικά μέχρι 31.12.2020 δύναται αντί του ηλεκτρονικού τιμολογίου να αναρτάται ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου-απόδειξης σε «τύπο αρχείου» που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων. Τα στοιχεία των τιμολογίων/αποδείξεων που καταχωρούνται αποστέλλονται περιοδικά από τον e-ΕΦΚΑ στην ΑΑΔΕ για διασταυρωτικούς ελέγχους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης, Έκδοση Απόφασης και Πληρωμή Εξόδων Κηδείας
Ο δικαιούχος (σύζυγος ή άλλος επιμεληθείς την τε-λετή) εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του, τον Α.Φ.Μ. του, τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ)στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται κατά τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας π.χ τ. ΟΓΑ) τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ΑΦΜ του θανόντος, και στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

Στην αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι επιμελήθηκε της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης, και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.
Με βάση τα στοιχεία της αίτησης αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/ απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρμόδιο υποκατάστημα του e- ΕΦΚΑ.

Ο ασφαλιστικός χρόνος του θανόντος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλιση και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή των εξόδων κηδείας αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των εξόδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας. Το ποσό πληρωμής δε συμψηφίζεται με τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.
Μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τ. ΤΑΝ και τ. ΤΑΣ) οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.
Η απόφαση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, τα στοιχεία του θανόντος, τα ποσά που έχουν διασταυρωθεί ότι καταβλήθηκαν με βάση και τις καταχωρήσεις του γραφείου/ επιχείρησης που ανέλαβε την τελετή (εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 4 του παρόντος), το ποσό που τελικά δικαιούται ο αιτών και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί και στον οποίο θα γίνει η καταβολή.
Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκ-δίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης) ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου να το προσκομίσει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ.

Ειδικές Περιπτώσεις

Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή ταφής - κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του δικαιούχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.α.) καθώς και
α. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και
β. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.
Τεύχος B’ 2272/14.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23073.

Στις περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών (π.χ. τελετή σε ακριτικό νησί) για την καταβολή της δαπάνης οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία στα αρμόδια υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τα τμήματα παροχών των τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας, που ορίζονται από το αυτοτελές τμή-
μα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητα τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών για την προσέλευσης τους και στη συνέχεια αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. (ν.δ. 356/1974).
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.


dikaiologitika.gr


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael