Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Ίδρυμα Georgios L. Papageorgiou: Χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά υποτροφιών αξίας 500 € για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, με έδρα το Vaduz στο Liechtenstein, σύμφωνα με το σκοπό που περιλαμβάνεται στο καταστατικό του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση υποτροφιών.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της χώρας, που θα αποφοιτήσουν από τα Λύκεια της πόλης της Σιάτιστας (Γενικό Λύκειο, Μουσικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο), κατόπιν επιλογής – τέσσερις (4) υποτροφίες αξίας 500 € το μήνα η καθεμία.

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων (Γενικού, Μουσικού και Επαγγελματικού) της πόλης Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης.
2) Να προέρχονται αποδεδειγμένα από φτωχές οικογένειες, κάτι που θα προσδιορίζεται από την προσκομιδή των εκκαθαριστικών της Εφορίας των γονέων (και του ίδιου του υποψήφιου, αν έχει) και του εντύπου Ε-9 (εφόσον έχει).
3) Να έχουν υψηλή βαθμολογία επιτυχίας στο Πανεπιστήμιο.
4) Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 και θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος.
5) Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του προηγούμενου έτους, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους κι ειδικότερα στα μαθήματα που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής φοίτησης.
6)  Η υποτροφία θα χορηγείται επί 12 μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. H καταβολή θα γίνει   αναδρομικά από το μήνα Σεπτέμβριο το πρώτο έτος, μετά την επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή, και τα επόμενα έτη αφού προσκομιστούν τα έγγραφα όπως παραπάνω αναφέρεται (παράγραφος 5).
7) Ο υπότροφος  υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφο από την Σχολή του όπου θα αναγράφονται τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του  σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής. Για τη συνέχιση των σπουδών του βασική  προϋπόθεση θα είναι ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.
8) Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση  ή να αποστείλουν συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ίδρυμα Παπαγεωργίου, Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ιδρύματος GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, τηλ. 2310-231578 ή 2310-224935 (στην οποία αίτηση πρέπει να απαριθμούνται και να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει η κατάθεσή τους και το Ίδρυμα δεν θα φέρει καμία προς τούτο ευθύνη) από 15-9-2015 μέχρι και την 31-10-2019, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, με πρόσφατη ημερομηνία  έκδοσης ή επικύρωσης αυτών μέχρι και δύο μήνες πριν την 31–10-2019.

α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Boΐου για τον υποψήφιο και τους γονείς του.
γ)  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών  2014, 2015, 2016, 2017 και 2018, του εντύπου Ε-9 των          αντιστοίχων ετών και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2019 της οικογένειας του υποψήφιου και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα κι ακίνητη περιουσία).
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης το πολύ 2 μηνών πριν την ημέρα επιλογής.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου (ή των γονέων και κηδεμόνων αυτού σε περίπτωση ανηλικότητας), ότι  δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές κι ότι δεν εξέπεσε από υπαιτιότητά του από υποτροφία που του έχει απονεμηθεί.
9)  Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει  μέχρι τις 06-11-2019 από την Επιτροπή Επιλογής που είναι διορισμένη από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με απόφασή της, η οποία θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δήμου Βοΐου και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Λυκείων της πόλης Σιάτιστας.
10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των υπό χορήγηση υποτροφιών και υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με τα ίδια προσόντα που πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, τότε για την επιλογή του υποτρόφου η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει τους ισοψηφίσαντες για να διενεργηθεί κλήρωση με την παρουσία  των ενδιαφερόμενων.

Βαντούζ  4 Σεπτεμβρίου  2019
Ο  Πρόεδρος του Ιδρύματος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Λ.   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένα είναι:
Α) ΑΙΤΗΣΗ που θα απευθύνεται στο Ίδρυμα που χορηγεί τις υποτροφίες με υπογραφή του αιτούντα.
Β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του επιτυχόντα .
Γ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ του επιτυχόντα.
Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Λυκείου στο Πανεπιστήμιο ή Δελτίο Επιτυχίας από τη Σχολή Εισαγωγής του επιτυχόντα.
Ε) ΕΓΓΡΑΦΗ στη Σχολή Επιτυχίας.
ΣΤ) Τα Υποχρεωτικά Εξάμηνα Φοίτησης στη Σχολή επιτυχίας (αυτό το έγγραφο σε κάποιες Σχολές ενσωματώνεται στο προηγούμενο έγγραφο).
Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π (ή των γονέων και κηδεμόνων αυτού σε περίπτωση ανηλικότητας) με το εξής περιεχόμενο «δεν έχω λάβει και δεν λαμβάνω άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές και δεν έχω εκπέσει από υπαιτιότητά μου από υποτροφία που μου έχει απονεμηθεί. Όλα τα έγγραφα που προσκομίζω είναι γνήσια ή φωτοτυπίες γνησίων αντιγράφων επικυρωμένες σε Κ.Ε.Π.».
Η) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης το πολύ 2 μηνών πριν την ημέρα επιλογής.
Θ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου Boΐου για τον υποψήφιο και τους γονείς του.
Ι) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογίας Εισοδήματος των φορολογικών ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 και εντύπου Ε-9 των αντιστοίχων ετών και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2019 της οικογένειας του υποψήφιου ή των γονέων χωριστά και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα κι ακίνητη περιουσία).
Κ) Εάν έχετε Επιπλέον Έγγραφα που δικαιολογούν τη δύσκολη οικονομική σας κατάσταση όπως ανεργία, χορήγηση κοινωνικού επιδόματος κ.λ.π., μπορείτε να τα προσκομίσετε.


Βαντούζ, 4 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael