Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Κλεισθένης: Κατατέθηκαν 10 αλλαγές – Δείτε ανάλυση όλων των τροποποιήσεωνΣτη Βουλή κατετέθη την 13η Φεβρουαρίου Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας - υπογεγραμμένη και από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση - με δέκα μεταβολές στο Δεύτερο Μέρος (άρθρα 225 έως 248) του νόμου του Κλεισθένη (ν.4555/2018) “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)”.
Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ, ήδη πριν την ψήφιση του Μέρους αυτού, είχε ζητήσει να αποσυρθεί ολόκληρο και να υιοθετηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση που επεξεργάστηκε η Αυτοδιοίκηση, αλλά η Κυβέρνηση αδιαφόρησε.

Ο AIRETOS αναλύει, με απλά λόγια, μία προς μία τις αλλαγές:

I] ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Οι Υπουργοί προσθέτουν νέα παράγραφο στο αρ.246, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο 2018, για να ρυθμίσουν το ζήτημα ποιον πληθυσμό ( το μόνιμο; το νόμιμο; τον de facto; ) εννοούσε ο νομοθέτης  όταν έγραφε τη λέξη “πληθυσμός” στα επιμέρους σημεία του Δεύτερου Μέρους.

Να σημειωθεί ότι ο Επικεφαλής της Παράταξης “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Απ. Κοιμήσης, έχει ήδη από τον Ιούλιο τεκμηριώσει επανειλημμένως την προβληματικότητα του ν.4555/2018
ως προς την ανομοιογένεια των άρθρων που αναφέρουν τη λέξη “πληθυσμός”.

Η νέα παρ.4  ορίζει: “ Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό,νοείται ο ΜΟΝΙΜΟΣ πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των
αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων “.   Η ισχύς της “αρχίζει από 19.07.2018”.

 ΙΙ] ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ...ΑΥΡΙΟ

Ο ν.4555/2018, στην περ.β’ της παρ.8 του αρ.245 θέσπισε βαρύτατη κύρωση στους Δήμους που δεν θα συμμορφωθούν στις υποδείξεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης “εντός δύο μηνών”. Πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παραπέμποντας στα άρθρα του Καλλικράτη
(233 επ.) περί αργίας και έκπτωσης.
Επιπλέον, στην παρ.9 όρισε πως αν η ίδια προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Συντονιστής εντάσσει από μόνος του τους Δήμους/τους ΦΟΔΣΑ σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ.

Η Τροπολογία που κατετέθη χθες 13/2/2019, δίνει παράταση στην προθεσμία συμμόρφωσης, μέχρι αύριο 15/2/2019.
Η παράταση ξεκινά από 19/1/2019.

Αναφέρει “Στην περίπτ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 245 η φράση «εντός δύο (2) μηνών»
αντικαθίσταται από τη φράση « έως την 15.2.2019». Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 19.01.2019”

III]  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

Επεκτείνεται και στους ΦΟΔΣΑ που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), η δυνατότητα εκείνων των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί ως σύνδεσμοι ή επιχειρήσεις Δήμων σε νησιά, να συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχει για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Και αυτή η αλλαγή αναδρομικά από τον Ιούλιο 2018.

Συγκεκριμένα: “Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του αρ.226 του ν.4555/2018 μετά τις λέξεις «Οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι» προστίθεται η λέξη «,ν.π.δ.δ.».  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 19.07.2018.”


IV] ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αντικαθίσταται ολόκληρο το αρ.240, περί εποπτείας των Αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ, για να καταστεί σαφές πότε ασκείται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας και πότε ο αυτεπάγγελτος.   Ο AIRETOS σας δείχνει το πριν και το μετά.

Άρθρο 240 επί Π. Σκουρλέτη:

“Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του αρ.225 του ν.3852/2010, οι οποίες
λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται έλεγχος νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του ν.3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.4548/2018”.


Άρθρο 240 επί Αλ. Χαρίτση:

“Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του αρ.225 του ν.3852/2010, οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν.4548/2018.  Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του αρ.226 του ν.3852/2010 εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν.4548/2018.”.

V] ΈΞΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ

Οι Υπουργοί διορθώνουν λάθη σε έξι διαφορετικά σημεία του Μέρους Δεύτερου.  Υπενθυμίζεται πως η
Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” έχει εδώ και μήνες αναδείξει ότι ο ν.4555/2018 βρίθει σφαλμάτων, που σε πολλά εδάφια τον καθιστούν όχι απλά ανεφάρμοστο, αλλά  ακατανόητο.

Όπως θα δείτε κατωτέρω, ο νομοθέτης εκ παραδρομής παρέπεμπε στην εφαρμογή λάθος σημείων, π.χ. αντί να γράψει “225” έγραφε “1”, αντί να γράψει “παράγραφος 1” έγραφε “παράγραφος 2” κλπ, με αποτέλεσμα οι παραπομπές σε άσχετα σημεία του νόμου να μην βγάζουν νόημα. 

Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα της Τροπολογίας:

- 1η διόρθωση: (για το αρ.231) “στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του αρ.231 του ν.4555/2018 η φράση «σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου»”

- 2η διόρθωση: (για το αρ.245) ”στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 η φράση «τα καταστατικά τους, αντικαθίσταται από τη φράση «οι συστατικές τους πράξεις»”

- 3η διόρθωση: (για το αρ.245) “Στο πρώτο εδάφιο της περ.γ’ της παρ.2 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσται με τη φράση «του άρθρου 225»”

- 4η διόρθωση: (για το αρ.245) “Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παρ.2 μετά τη φράση «Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς» η φράση «της περίπτωσης δ’,» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 4,»”

- 5η διόρθωση: (για το αρ.245) “Στο πρώτο εδάφιο της περ.β’ της παρ.3 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 225»”

- 6η διόρθωση: (για το αρ.245) ”Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 η φράση «του άρθρου 210» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 225»”.
Τα “μπαλώματα” στο ν.4555/2018 θα συνεχιστούν άμεσα, στο νομοσχέδιο “σκούπα” περί ιθαγένειας, ισότητας
των φύλων και εκλογών, που ο Υπουργός Εσωτερικών από την 3η/2/2019 προαναγγέλλει σε αόριστο χρόνο “κατατέθηκε”.airetos.gr

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael