Τελευταια Νεα

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

Σιατίστης κ. Παύλος: Του χρόνου μας αρχή καλή και ο Χριστός μας προσκαλεί την κακίαν να αρνηθῶμεν με αρετάς να στολισμῶμεν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1                                    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἐπί τῇ 1ῃ τοῦ Νέου ἔτους
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Καί νέον ἔτος ἀριθμοῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ Περιτομή
καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Βασιλείου.

Μέ αὐτά τά λόγια ἡ Μικρασιάτικη παράδοση τοῦ γένους μας ὑποδέχεται τό νέο χρόνο ὁ ὁποῖος ἤδη ξεκίνησε. Ὁ Χριστός πού πέρασε στό δικό μας χρόνο καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά δώση νόημα στό χρόνο μας ἔρχεται μέ τήν περιτομή του νά βεβαιώσει ἀπόλυτα ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση του εἶναι ἀληθινή καί ὁλοκληρωμένη γι’αὐτό ὑποτασσόμενος στό νόμο τοῦ Θεοῦ περιτέμνεται. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἕνας μεγάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Μέγας Ἅγιος Βασίλειος, ὁ Ἅγιος τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης μᾶς ὑποδέχεται στό κατώφλι τοῦ νέου χρόνου γιά νά μᾶς δώσει μέ τό λόγο καί τό παράδειγμά του νά καταλάβουμε ὅτι ἡ ἀγάπη καί ἡ διακονία τῶν ἀδελφῶν δίνει τό ἀληθινό περιεχόμενο καί τό νόημα στό χρόνο καί στήν ζωή μας.
            Αὐτή τήν ἀλήθεια τήν ἐπιβεβαιώνει ὁ ἑπόμενος στῖχος τῶν πρωτοχρονιάτικων καλάνδων πού φανερώνει πόσο ζυμωμένος ἦταν ὁ λαός μας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ζωή της.
 
Τοῦ χρόνου μας ἀρχή καλή
καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ
τήν κακίαν νά ἀρνηθῶμεν
μέ ἀρετάς νά στολισμῶμεν.
Τή ζωή μας τήν χρωματίζει καί τήν κάνει ὄμορη καί εὐλογημένη ἕνας διμέτωπος πνευματικός ἀγῶνας, ὁ ὁποῖος ἔχει στόχο ἀφενός μέν τήν ἐκρίζωση τῶν παθῶν καί ἀπό τήν ἄλλη τήν καλλιέργεια καί τό στόλισμα τῆς ζωῆς μας μέ ἀρετές, ἐκ τῶν ὁποίων βάση καί θεμέλιο εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη, τίς ὁποῖες φανερώνει ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί βιώνει ὁ Ἅγιος Βασίλειος μέ τήν δική του τήν ζωή.
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας ἐκτός ἀπό μεγάλος Οἰκουμενικός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτός ἀπό ἐξαιρετικός ἐπιστήμονας, εἶχε σπουδάσει εξ ἐπιστῆμες μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν ἰατρική, ὑπῆρξε ἄνθρωπος μεγάλης ἀγάπης, ὁποῖος γιά νά ἀνακουφίσει τούς πάσης φύσεως ἐμπεριστάτους ἀνθρώπους ἔκτιαε μιά πόλη ἀγάπης, τήν Βασιλειάδα, μιά περιοχή μέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, πτωχοκομεῖα, νοσοκομεῖα, ξενοδοχεῖα προκειμένου νά ἀγκαλιάσει μέ ἀγάπη ὅλους τούς ἀδελφούς. Ἀκόμη καί λεπροκομεῖο ἐδημιούργησε εἰς τό ὁποῖο ὑπηρετοῦσε ὁ ἴδιος τούς λεπρούς μέ τήν διπλή ἰδιότητα τοῦ ἰατροῦ καί τοῦ Ποιμένα. Ὡς Ἰατρός περιποιεῖτο τίς πληγές τους καί ὡς ποιμένας τίς ἀσπαζόταν χωρίς φόβο γιά νά τούς δίνει δύναμη καί ἐλπίδα.
Μέσα ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μαθαίνουμε ὅτι ὅταν εἶσαι ταπεινός μέ χαρά διακονεῖς τούς ἀδελφούς καί μπορεῖς νά τούς ἀγαπᾶς γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι τό νόημα καί ἡ οὐσία τῆς ζωῆς. Ὁ Μεγάλος αὐτός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας εἶχε στήν ζωή του ὁδηγό καί παιδαγωγό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί ἀγωνιζόταν νά ἀποκτήσει τίς ἀρετές τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό αὐτή τήν ἀλήθεια ἐμπνέεται καί ὁ τελευταῖος στῖχος τῶν καλάντων ὁ ὁποῖος ἐπιλέγει:
 
Νά ζῶμεν βίον τέλειον
κατά τό εὐαγγέλιον,
Μέ ἀγάπη καί εἰρήνη
καί μέ τήν δικαιοσύνη.
            Τό ποτάμι τοῦ χρόνου πού μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ κυλοῦσε πρός τόν θάνατο, μετά τήν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἀντιστρέφεται καί τώρα ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Σέ αὐτή τήν πορεία πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ὁδηγό μας τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο μᾶς παρακινεῖ νά γινόμαστε τέλειοι γιατί καί ὁ Πατέρας μας ὁ Οὐράνιος εἶναι τέλειος. Νά ζοῦμε μέ ἀγάπη καί μέ εἰρήνη καί μέ τήν δικαιοσύνη. Ἡ ἀγάπη εἶναι τό πλήρωμα τῶν ἀρετῶν καί ὅποιος τήν ἀποκτᾶ ἔχει εἰρήνη μέσα στήν καρδιά του καί στέκεται μέ ἀγάπη καί γι’αὐτό μέ δικαιοσύνη ἀπέναντι στούς ἀδελφούς του.
            Εἶναι ἐκπληκτικό ὅτι μέσα σέ αὐτούς τούς τρεῖς στίχους ἀποκαλύπτεται μιά ὁλόκληρη στάση καί πρόταση ζωῆς καί δίδεται οὐσιαστικό περιεχόμενο στή γνωστή πρόχειρη καί ἐπιπόλαια εὐχή πού δίνουμε συνήθως αὐτή τήν ἡμέρα, ὅταν εὐχόμεθα «καλή χρονιά» ἤ εὐτυχισμένος ὁ καινούριος χρόνος». Εἶναι ὅμως γνωστό ὅτι ἡ χρονιά δέν γίνεται μαγικά καλή, οὔτε ὁ χρόνος γίνεται εὐτυχισμένος μόνο καί μόνο ἐπειδή τό λέμε. Ἡ ποιὀτητα τῆς ζωῆς μας εἶναι ἀποκλειστικά στήν δική μας εὐθύνη καί ἐξαρτᾶται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. Στήν ἐκκλησιαστική μας γλῶσσα, πού ἡ κάθε λέξη ἀποδίδει τήν οὐσία τῶν πραγμάτων, λέγεται «νέος ἐνιαυτός τῆε χρηστότητος τοῦ Κυρίου», μιά ἀκόμη δηλαδή χρονική περίοδος τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.
            Γιατί ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς χαρίζει μιά ἀκόμη χρονική περίοδο; Μᾶς τήν χαρίζει γιά νά μετατρέψουμε τόν χρόνο σέ «καιρό σωτηρίας». Νά χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τόν χρόνο γιά νά ἐπιτύχουμε τήν συνάντηση μας μέ τόν Χριστό, τήν ἐνοίκηση του στίς καρδιές μας, γεγονός πού πραγματοποιεῖ τήν σωτηρία μας.
            Ὁ Θεός πῆρε τήν σάρκα καί τό αἷμα μας ἀπό τήν Παναγία μας καί ἔγινε ἀληθινά ἄνθρωπος. Τώρα μᾶς δίδει τήν δική Του σάρκα καί τό Τίμιο Αἷμα Του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γιά νά γίνουμε ἐμεῖς Θεοί. Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ χρόνου πού συμπίπτει μέ τό νόημα τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς μας καί τήν καταξιώνει. Τό τί ποιότητας ἄνθρωπος εἶναι ὁ καθένας μας φαίνεται ἀπό τήν καθημερινή στάση τῆς ζωῆς. Ἀπό τόν τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς μας, ἀπό τόν τρόπο πού μιλᾶμε, τά λόγια πού χρησιμοποιοῦμε, τίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ποιότητα μᾶς τήν φανερώνει ἡ εὐσέβεια τοῦ λαοῦ μας ἡ ὁποία καλωσορίζοντας τόν νέο χρόνο, εὔχεται ὅλοι μας νά «ζῶμεν βίον τέλειον, σύμφωνα  μέ τό Εὐαγγέλιον, δηλαδή μέ ἀγάπη καἰ εἰρήνη καί μέ τήν δικαιοσύνη.
Εὔχομαι μέ ἀγάπη σέ ὅλους Σας μιά τέτοια χρονιά νά ζήσετε.

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας Ο Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

https://myrovlitis.webnode.gr/
H γέννηση του Χριστού ας σημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή και το 2019 ας είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά, πίστη, ελπίδα και αγάπη για όλους μας. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Aπό την φωνή της Σιάτιστας Siatista-Info

Top Post Ad

Below Post Ad

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKTBmwsw6MuzAw?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael