Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βοΐου, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 6-5-2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. – και λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 


1 Αποδοχή της αρ. 24647/16-04-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ: "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες", συνολικού προϋπολογισμού 88.660,00 € Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
2 Έγκριση τροποποίησης της υποβληθείσας της υπ΄ αριθμ.7/2019 μελέτης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3 Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
4 Σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με την ΔΕΥΑΒ και την ΔΥΠΡΑ. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
5 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6 Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες των τμημάτων εκτάσεων τα οποία βρίσκονται επί της περιφερειακής οδού της Σιάτιστας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
7 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κοινότητας Γαλατινής στην «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» .
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8 Έγκριση 4ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
9 Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Λυκείου που αρίστευσαν κατά τα έτη 2017-2018 και 2018-2019 από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ . Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
10 Έγκριση ενεργοποίησης καρτών SIM για τα GPS των οχημάτων του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
11 Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
12 Χορήγηση βεβαιώσεων για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2019 -2020 . Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
13 Παραχώρηση στο ΔΑ.ΣΕ. Πολυκαστάνου - Αυγερινού του τμήματος 11 του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
14 Αίτηση του Αλεξιάδη Ιορδάνη (εκμίσθωση τεμαχίου -μπαξέδες Νεάπολης). Εισηγήτρια κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.


Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 6-5-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης