Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 6η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2020.

2. Έγκριση της αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δ.Σ του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2020 του Συνδέσμου».

3. Έγκριση της αριθμ. 18/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βοΐου με θέμα: «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Βοΐου, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπάλληλο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Βοϊου»

5. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων»

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (12κ.μ) με ενσωματωμένο εξοπλισμό εσωτερικής πλύσης κάδων δήμου Βοΐου».

7. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση δημοτικών έργων στην τ.κ. Ζώνης».

8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεάπολης δήμου Βοΐου».

9. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Νηπιαγωγείου Σιάτιστας "Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου"» με απευθείας ανάθεση.

10. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Τσοτυλίου» με απευθείας ανάθεση.

11. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης για την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: "Ύδρευση Λουκομίου".

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Νεάπολης».

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τσοτυλίου και Πενταλόφου».

14. Απόδοση λογαριασμού χρ. Εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Καρούτα Θεοτόκη.

15. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

16. Ανάκληση της αριθ. 101/2020 απόφασης : «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης»
 

17. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄ Ουσίας).
 

18. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ