Δήμος Βοΐου: Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας λόγω κορωνοϊού
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Φ 68/Τεύχος Α/20 Μαρτίου 2020) η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

-Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μας δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαλλάξουμε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, από τα αναλογούντα τέλη, καθώς και το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Όταν λοιπόν οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ισχύος των μέτρων, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου για να λάβει απόφαση με την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος που θα γίνει η μείωση των καταστηματαρχών από τα αναλογούντα τέλη.

-Σύμφωνα ακόμη με το Άρθρο δεύτερο : «Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Το τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου ποσοστού 40% που αναλογεί στα μισθώματα των τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η με κάθε δυνατό μέσο υποστήριξη και ανακούφιση των συμπολιτών μας στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ