Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 3η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό