Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 14η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους
παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016).
2. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016).
3. Απόδοση λογαριασμού χρ. εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Καρούτα Θεοτόκη.
4. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
5. Επιστροφή ποσών σε δημότες λόγω λανθασμένης εγγραφής προστίμου.
6. Καθορισμός τελών χρήσης δημοτικών κτιρίων από τρίτους.
7. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ "
8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου χειμερινής περιόδου 2019-2020».
9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου των κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου χειμερινής περιόδου 2019-2020».
10. Έγκριση της αριθμ. 313/2020 απόφασης Δημάρχου "Εξουσιοδότηση δικηγόρου".
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διενέργεια διαδικασιών απόδοσης στο Δήμο μας δημοτικών τελών από οφειλέτρια Εταιρεία.
12. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην τ.κ Δαφνερού.
13. Επιχορήγηση άπορου δημότη . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ