ΔΕΥΑΒ: Ρύθμιση οφειλών - Υποχρεώσεις Καταναλωτών


Η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑ Βοΐου στην προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και με στόχο την ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου απέναντι στους δημότες Βοΐου, καλεί τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, σημειώνοντας ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές για ρύθμιση αποπληρωμής μέχρι και την 31/12/2019, με ευνοϊκούς όρους. Η άμεση ανταπόκριση των καταναλωτών στις υποχρεώσεις τους είναι σημαντική για την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Η έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση των λογαριασμών είναι απαραίτητη στην προσπάθεια της ΔΕΥΑΒ για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως καλύτερη ποιότητα νερού και άμεση ανταπόκριση σε βλάβες.

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΒ, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι, για την αποτύπωση του δικτύου και την καταγραφή των συνδέσεων των παροχών. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ύπαρξης υδρομέτρων ή μη εγκεκριμένων παρεμβάσεων στις συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης, θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ.


Επίσης, ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Βοΐου 


Υποχρεώσεις Καταναλωτών
1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη  ΔΕΥΑΒ αυθημερόν για κάθε ανωμαλία βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων. Σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 200 €. Επίσης θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη καταμέτρηση.
Απαγορεύεται απόλυτα :
Α) Η από τον μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ιδίου μετρητή.
Β) Η μετατόπιση μετρητή ,χωρίς την άδεια και την επίβλεψη της ΔΕΥΑΒ και Γ) Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή.
Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως 1000€. Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τον Πρόεδρο.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής.
Η ΔΕΥΑΒ διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού .
Επίσης:
2. Σε περιπτώσεις σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΒ και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης, κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στη  ΔΕΥΑΒ .
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο 2468023180. Για ένταξη σε ρύθμιση μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της ΔΕΥΑ Βοΐου στο Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης.
 


Για τη ΔΕΥΑΒ
Ο Πρόεδρος
Τσιαούσης Ναούμ