Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα ΝοέμβριοΑπασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ ́ άτομο το μήνα Νοέμβριο 2019, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4) ΑΜΚΑ
5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
6) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας* 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση,μέχρι 14-11-2019ημέρα Πέμπτη,στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 50001-Νεάπολη Κοζάνης, τηλ : 2468350203) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.