Οι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης σε αριθμούς – Ποια στοιχεία δημοσίευσε το ΥΠΕΣ
Στατιστικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Βάσει αυτών, οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις τακτικού προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2019 (Ιανουάριος έως και Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.259.Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προσλήψεις και μεταφορές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους ΟΤΑ ήταν 877.
Τα ανωτέρω νούμερα, όσον αφορά συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση ανέρχονται αντιστοίχως σε 6.041 αποχωρήσεις έναντι 4.359 προσλήψεων/μεταφορών.

Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ και συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) εντός του 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:
ΜΗΝΑΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ιανουάριος
82.944
564.356
Φεβρουάριος
82.895
564.253
Μάρτιος
82.860
564.741
Απρίλιος
82.913
564.900
Μάιος
82.865
564.823
Ιούνιος
82.831
564.941
Ιούλιος
82.883
564.787
Αύγουστος
83.055
566.765

Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται στοιχεία “των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί)”.

Το έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) τον Ιούνιο ανερχόταν σε 105.267, εκ των οποίων οι ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι ήταν 103.213 και οι μετακλητοί 2.054.
Τον Αύγουστο το πλήθος διαμορφώθηκε σε 71.927 (69.905 και 2.022 αντιστοίχως).
(Στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.)

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, οι Αιρετοί συνολικά στο Δημόσιο ανήλθαν τον Αύγουστο σε 9.312.Οι Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης σε 1.508.

Τέλος, αναφορικά με τα ΝΠΙΔ τα δεδομένα διαμορφώθηκαν ως εξής τον Αύγουστο:
- Τακτικό Προσωπικό: 34.252, εκ των οποίων 6.232 στους ΟΤΑ.
- Έκτακτο Προσωπικό:
α) ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι: 18.953, εκ των οποίων 6.475 στους ΟΤΑ,
β) Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης: 1.882,
γ) λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 3.597

Ακριβέστερα, μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα του ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι Πίνακες:
- Συνολικά Στοιχεία ανά μήνα για το έτος 2019
http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_08_2019.xlsx
- Στοιχεία Προσλήψεων - Αποχωρήσεων 2019
http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_08_2019_.xlsx
- Μηνιαία Στοιχεία Αυγούστου 2019
http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2019.xlsx
- Στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 καθώς και προηγούμενων ετών
http://apografi.yap.gov.gr/apografi/
airetos.gr