250 θέσεις με 8μηνα στο ΛΚΔΜH ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει. 

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


Δείτε τις θέσεις --> e-ptolemeos.gr